“DİREKT KANALLARA ODAKLANACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - GAL P TÖZGE / AKBANK GM YARDIMCISI

AMAÇ DER NLE MEK

12,3 milyon bireysel mü teri taban na sahibiz. Çapraz sat ta en de erli mü teri olarak sadece bir segmentten bahsetmemiz çok do ru olmaz. Tüm segmentlerde ilgili çapraz sat ürünleriyle derinle meye büyük önem veriyoruz. Örne in maa lar n Akbank’la alan mü terilerimizi, özel bir programa dahil ederek ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetler hakk nda bilgilendiriyoruz. Çapraz sat ta kredi, mevduat ürünleri, kredi kart , sigortalar penetrasyonu en yüksek ürünler.

ÖNE ÇIKACAKLAR

Yak n gelecekte de mü terilerimizin ana bankas olmay sürdürmek, kredi, birikim, nakit yönetimi, kredi kart , debit kart ve sigorta ürünlerinin sat n gerçekle tirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kredi kart , tüketici kredileri, birikim hesaplar ve BES ürünleri üzerinde yo unla aca z. 2015’te bu amaçla direkt kanallara daha çok odaklanaca z. mü terilerinin en az 3 ana grupta aktif olmalar n ba ar olarak gördüklerini aç kl yor. Bank Asya’n n da aktif mü - terilerinin 1,84 ürün sahiplik oran bulunuyor.

YO UN ÇABA

Çapraz sat ta, hem kârl l k hem mü terilerin bankaya ba l l n art rmak ad na baz ürünlerin sat na daha fazla önem veriliyor. Murat Hatipo lu, sigorta, emeklilik, yat r m ürünleri, nakit yönetimi çözümlerini bu ürünlere örnek gösteriyor. Ba l l sa lamak ad na en fazla katk sa layan ürünlerin ba nda fatura ödeme talimatlar ve uzun vadeli krediler geliyor.

Bankalar n çapraz sat art rmada gelecek için iddial planlar var. Bankas Genel Müdür Yard mc s Yalç n Sezen, bu alanda stratejilerini öyle aç kl yor: “Mü teri-banka ili kisinin kuruldu u ilk üç ay n çok kritik oldu unu, bu dönemde yap lan çal malar n çapraz sat lar art rd n biliyoruz. Bu süreçte yeni mü terilere hizmetlerimizi öneriyoruz.”

ING Bank CRM altyap s yla mü terilerinin bilgilerine ek olarak sosyal medya arac l yla yapm olduklar talep ve önerilerini de takip ediyor. Barbaros Uygun, “ING Günlük Paketi’nin kapsam n geni letece iz. Kredi ihtiyac do an mü terilerin bu ürünü seçmelerini sa layacak faydalar sunaca z. Nakit kartla al veri lerde avantaj sa layacak bir platform üstünde çal - yoruz” diyor. Bank Asya da aktif mü terileri için ürün sahiplik oran n 4-5’e ç karmay hedefliyor ve bireysel emeklilik, sigorta ve yat r m ürünlerine odaklan yor.

Citibank Genel Müdür Yard mc s Gülru Atak, çapraz sat ta fokus gruplar n çok faydas n gördüklerini aç kl yor. “ lgi çeken ürünlerimiz için fokus gruplar yap p ürünümüzü kullanan mü terilerimizin kullanmayanlara anlatmalar n rica ediyoruz” diyor.

Albaraka Türk ise daha farkl bir anlay la y l içinde belli sektörlere, mesleklere yönelik ürün paketleri haz rl yor, sat potansiyelinin artmas n istedi i ürünlerde KOB ’leri hedefliyor. Türkiye Finans Genel Müdür Yard mc s Semih Al ar da bu alandaki çal malar n “Finansör kart m z, kat l m ve de erli maden hesaplar m z çapraz sat ta odaklanmak istedi imiz ürünler. K sa sürede çapraz sat ürün ortalamam z yüzde 30 art raca z” diyor.

Ozan Eryavuz, bugün sektörde

çapraz satı performansında alınabilecek çok yol oldu unu

söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.