“PINAR ABAY OLMASA BU KARARI ALMAZDIM”

Capital (Turkey) - - REKABET - / ING BANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TEB Bankac l k Operasyonlar ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Kubilay Güler ise “ novasyona banka içi ve d nda önem veren, giri imcilere lokasyon ve proje dan manl deste i sa layan TEB ekibinin içinde yer almak, bana yeni sorumluluklar alma ans vermek suretiyle önemli art lar kazand racak” diye konu uyor. Güler, geni ürün yelpazesine sahip, büyüme potansiyeli yüksek bir kurumda yer almak iste iyle i de i ikli i yapt n aç kl yor ve ekliyor: “Yeni kurumumun inovasyon ve giri imcilik konular nda ba ar l performans sergilemesi, ekip çal mas na ve kurum içi de erlere sahip ç kmas karar almam çok kolayla t rd .”

ÜSTTE SIKI IKLIK OLU UNCA

Saide Kuzeyli, bankac l kta i de i imlerinde yöneticilerin sat n almalarla beraber de i en yönetim ekipleriyle birlikte çal mama karar , daha büyük portföyleri, daha büyük ekipleri yönetme an-

FARKLI ALANLARDA

Bankac l meslek olarak çok seviyorum. Dolay s yla kariyerimin en ba ndan bu yana bankac l k d nda bir alan zaten önceliklendirmedim. Önceki kurumum Garanti Bankas ’nda da çok ciddi bir de i im dönemini ya ama ans m oldu. Bankada 9 farkl görev ald m, çok farkl projelerde bulundum. Kariyerim boyunca hep katma de eri yüksek i yapabilme f rsat arad m.

FIRSAT ING BANK’TAYDI

Bu f rsat da ING Bank’ta gördüm. Daha önce bireysel bankac l k taraf nda çal m t m ama tabii bu bankada ilk defa bu alandan sorumlu yönetici olarak yer ald m. Benim i de i tirme karar m etkileyen esas nokta, ING Bank’ta yeni bir stratejiyle yeniden yap lanarak hem banka hem ekonomi için çok ciddi katma de er üretme f rsat olmas yd .

NEYE BAKARIM?

Transfer karar verirken benim için ilk olarak f rsat n derinli i önemli. Hangi vizyonla hangi hedef do rultusunda bir görev olacak, buna bakar m. kincisi çal aca m insanlar önem kazan r. ING Bank’a geçi imde P nar Han m’dan ba ka biri olsa belki bu karar almazd m. Kurumun vizyonu hedefleriyle benimkinin uyu mas ve ayn dili konu aca n z insanlarla çal mak, bu iki ö e çok önemli. Geri kalan her ey benim için ikincil planda. Gelecekte de bankac l n farkl alanlar nda rahatl kla çal abilirim, kariyerimi bu sektörde, bu do rultuda bina ediyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.