BARBAROS UYGUN

Capital (Turkey) - - REKABET -

ferlerde a rl kl olarak sat ve pazarlama odakl , özellikle kurumsal ve ticari bankac l k alanlar nda transferlerin oldukça hareketli oldu unu dü ünüyor.

YEN FIRSATLAR PE NDE

Bankac l k alan nda i de i tirme kararlar n n ard ndaki temel nedenler, maa ve unvan art n n yan nda büyüyen veya yeni kurulan yap larda daha fazla inisiyatif alabilme ve daha h zl yükselmeyi sa layacak kariyer f rsatlar n n ortaya ç kmas olarak görülüyor. ING Bank’tan Akbank’a geçen Cenk Tabako lu ve TEB Genel Müdür Yard mc s Kubilay Güler de i de i tirme kararlar nda seçtikleri kurumun de erinin öne ç kt n vurguluyor.

Akbank Birebir Bankac l ktan Sorumlu Bölüm Ba kan Cenk Tabako lu, yeni bankas n n özellikle çal t alanda potansiyelinin çok yüksek oldu una inan yor. “Yapaca m z i lerle hem banka için faydal olaca m za hem sektöre belli alanlarda örnek olu turaca m z dü ünüyorum” diyen Tabako lu, öyle konu uyor:

“ de i tirme karar mda, de i ime aç k ama y llar içinde sa laml n ve yönetim eklini kan tlam bir kurumda çal ma iste i etkendi. Karar m zor olmad . Akbank’ n kurum kültürünün oturmu olmas , birlikte çal aca m yöneticileri daha önceden de tan yor olmam cazip geldi. Bankan n da bu alanda ilerleme arzusu Akbank’ seçmemde etkili oldu. Bundan sonra da perakende bankac l k alan nda kariyerimi sürdürmeyi dü ünüyorum.” Cenk Tabako lu,

“Kararımda, de i ime açık ama yıllar içinde sa lamlı ını kanıtlamı bir kurumda çalı ma iste i etkendi”

diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.