“YENİ GÖREVİM BANA DENEYİM KATIYOR”

Capital (Turkey) - - REKABET - / BURGAN BANK GENEL MÜDÜRÜ Henüz 1,5 y l geçmi olsa da belirledi imiz hedefleri yakalamaya ba lad k ve bu ba ar bende büyük mutluluk ve tatmin yarat yor. Genel müdürlük, irketle ilgili her konuya derinlemesine dahil olmak zorunda olunan bir pozisyon.

DO RU KARAR ALDIM

20 y l a k n süredir Türkiye ve yurtd nda önemli kurumlarda geli tirdi im deneyimimi, 2014 y l ba nda Burgan Bank Türkiye’ye ta d m. Burgan Bank Grubu’nun Türkiye operasyonun genel müdürü olmak, kariyerime önemli bir deneyim kat yor. Burgan Bank’ seçmemde, Türkiye s n rlar n a an MENA gibi dünyan n en önemli bölgelerinden birinde faaliyet gösteren yap içinde olmak benim için önemli bir kriterdi. Türkiye’nin büyüme potansiyeline, çal ma ekline ve kurum kültürüne bu kadar inand m bir yap içinde yer alman n heyecan verici olaca n dü ünerek bu karar ald m. Bugün performans m za bak nca do ru bir karar alm oldu uma bir kez daha inan yorum.

SORUMLULU U YÜKSEK

transfer edilecek aday için deneyim sahibi olmak, ba ar l olarak risk/kriz yönetmi olmak, finansal verilere hakim olmak kritik önemde. Ayn ekilde objektif de erlendirme yapabilmek, makul bir süre üst düzey yönetici olarak ba ar yla çal m olmak, büyüme ve de i im yönetimi deneyimi ve bankac l kla ilgili iyi uygulamalara a ina olmak öncelikli olarak aranan kriterler” diyor.

Nilgün Landenberg de bankalar için yetenek yönetimi taraf nda stratejik perspektifi, uzmanl k alan ve saha bilgisiyle örtü türebilen yöneticilerin ön plana ç kt n belirtiyor.

M N MUM YÜZDE 30 ARTI

Bankalarda mart ay nda bilançolar n aç klanmas sonras nda transfer dönemi aç l yor. Bilançolar ve prim ödemelerinin yap lmas ndan sonra yöneticilerin i aray lar ve transferler h zlan yor.

Son dönemde piyasaya yeni giren ve yönetici transfer ederek h zla büyümeyi hedefleyen bankalar, ücret konusunda daha cömert davran yor.

Transearch Türkiye Direktörü Göksel Önder, sektör ve operasyonun büyüklü üne göre de i - se de tepe yönetici transferlerinde yöneticinin mevcut baz ücretinin en az yüzde 30 üzerine ç k ld - n belirtiyor.

Michael Page’den Melisa Baykal da genellikle bankalar aras transferlerde yüzde 15-30 aras bir art gözlemlediklerini aç kl yor.

“Öncelikle yönetici transferlerinde çok daha derin analiz yap ld n söylemek laz m” diyen Korn Ferry Genel Müdürü Nilgün Langenberg, ücretlendirmeyle ilgili sözlerine öyle devam ediyor:

“Kar l kl beklentiler, yani yöneticinin pozisyonda ba ar l olmas için gerekli deneyimler ve liderlik özellikleri, motivasyonu, ileriye yönelik geli me kapasitesi, i in içeri i, performans hedefleri, yarat lan katma de er, riskler, ekip, kariyer geli im imkanlar gibi konular çok daha detayl irdeleniyor.”

Uzmanlara göre transfer piyasas nda bonusprim gibi ba ar ya endeksli ödeme sistemlerinin a rl da art yor. Bankalar aras geçi lerde transfer kararlar nda maa n 5 ila 10 kat na kadar ç - kan primler de etkili oluyor.

MEL SA BAYKAL

N LGÜN LANDENBERG

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.