MURAT D NÇ

Capital (Turkey) - - REKABET -

s aramalar n n önemli kriterler oldu unun alt n çiziyor.

Bankac l k alan nda as l s k nt , Melisa Baykal’ n da de indi i gibi bankalar n üst yönetimlerinin uzun süre de i memesi ve üst seviyelere do ru yükselme f rsatlar n n azalmas oluyor.

Türkiye’deki CEO’lar n görevde kalma süresi 4 y l seviyesinde. Bankac l kta ise en az 8-10 y ll k periyodlarla genel müdür de i imi ya an yor. Baykal, “Bankac l kta üst yönetim oldukça kemik bir yap oldu undan ve istikrar göstermesi gerekti inden de i iklikler s kl kla ya anm yor. Genellikle 8 -10 y l boyunca üst yönetim görevini sürdürüyor” diyor. Korn Ferry Genel Müdürü Nilgün Langenberg de bankac l kta güven ve tecrübe çok önemli oldu u için üst yönetimde görev sürelerinin uzun soluklu oldu una dikkat çekiyor.

Odgers Berndtson Yönetici Orta Ay e Öztuna Bozoklar, “Transfer gerçekle tiren genel müdürün yeni bankada ayn ekiple çal maya devam etme iste i, ekibindeki di er profesyoneller aç s ndan yeni f rsatlar ve transferleri tetikliyor. Bu durumda,

AY E ÖZTUNA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.