SEKTÖRDEN 4 ÖNEML RAKAM

eker Leasing Genel Müdürü CENK ERTEN, Sat-Geri Kirala ve Operasyonel Leasing uygulamalar yla sektörün h zl büyüdü ünü söylüyor. Kapasite kullan m n n artmas n n da bu trendi destekledi ine dikkat çekiyor. “2014’te 16 milyar TL, 2015’te ise 19-20 milyar

Capital (Turkey) - - FINANS - ELÇİN CİRİK ecirik@capital.com.tr

Sektör y l n ilk 9 ay n yüzde 21 büyüme ile tamamlad . Y l sonunda büyüme yüzde 15-20 aras nda gerçekle ir.

2014 y l n 16 milyar TL ile kapat r z. 2016 y l nda i lem hacminde 20 milyar TL’ye yak nla r z.

Sat-Geri Kirala uygulamalar na ilgi büyük. lk 9 ayda bu segmentin pay yüzde 27,6’ya yükseldi.

Sektörde bu kadar mü teri var. Hepimiz bu say y iki kat na ç karmay amaçl yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.