“Sektörün hedefi 20 milyar TL”

Capital (Turkey) - - FINANS -

easingte yeni ürünlerin yaratt büyüme etkisi sürüyor. Bu y l n en öne ç - kan ürünü sat-geri kirala, sektörün i lem hacminden yüzde 27,6’ya yak n pay al yor. Sektör 2014’ün ilk 9 ay nda i lem hacminde yüzde 21 büyümeyi ba ard . Sat-geri kirala etkisiyle sözle me adedi ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 4 dü ü gösterdi.

Sektörün 17 y ll k oyuncusu eker Leasing’in genel müdürü Cenk Erten, “Sat-geri kirala ürününde piyasadan bask geliyor. Piyasadan istenen tüm i ler yap lsa 2015’te sat-geri kiralan n sektör i lem hacminde pay yüzde 60 olur” diyor. Erten’e göre leasing irketleri, risk alg lar na göre bu talebi frenliyor.

eker Leasing Genel Müdürü Cenk Erten ile yeni ürünlerle hareketlenen leasingi, 2015’in irketleri ve sektör için nas l geçece ini konu tuk:

2014’ü art k kapat yoruz. Gelecek y l leasing sektörü için nas l geçecek?

Bu y l sektör için iyi bir y ld , tabii iki seçim geçirdi imiz için yat r m kararlar nda biraz duraklamalar oldu. Bizim i imizin büyümeyle, kapasite kullan mlar yla korelasyonu var. Bir ba ka deyi le kapasite kullan m artt sürece yat r m talebi de devam ediyor. 2014’ün ilk 9 ay nda da sektörün i lem hacmi geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 21 büyüdü. Son üç ayda da y l n genel temposunda gidiyoruz, bir h zlanma olmad . 2013 y - l nda son çeyrek sektör dört nala gidiyordu. Bu y l daha sakin…

Bu y l yüzde 15 ila 20 aras bir büyümeyle kapat r z diye dü ünüyorum. 16 milyar TL i lem hacmiyle bitiririz. 2015’te de yine i lem hacminde yüzde 15-20 büyüme olur diye tahmin ediyorum. - lem hacmi 19 -20 milyar TL aras nda olur.

2014’te sektöre büyüme anlam nda damgas n vuran ne oldu?

2013 y l nda kanunla birlikte sektöre sat-geri kirala ve operasyonel leasing gibi yeni ürünler geldi. Özellikle sat-geri kirala ürününe ciddi talep var. Sektörün 2014 y l ilk dokuz ay rakamlar nda satgeri kiralan n pay yüzde 27,6 oldu.

Sat-geri kirala yönteminin art k sektörde belli bir a rl var. Bu nedenle 2015’te de en az bu oranla pay alaca n dü ünüyorum.

Yaln z sat-geri kirala yönteminin leasing irketleri için belli riskleri getirdi i söyleniyor…

Tabii sat-geri kirala ile ald n z gayrimenkulün analizini iyi yapmak gerekiyor. Günün sonunda leasing irketi için tüm portföyün gayrimenkulden olu mas tabii ki risk olu turur. Dengelere bakmak gerekir. Ama bu ürünle ilgili her irket stratejisini kendi çizecektir. Gayrimenkul birden elden ç kar lamayabilir o nedenle bu i lemlerde ortalama tutara, mülkün lokasyonuna, gerçekten sat labilir mi oldu una dikkatle bakmak gerekiyor.

Ama u da var, sat-geri kirala büyümeyi çok h zl destekleyebiliyor. Ancak bir leasing irketinin portföyünün yüzde 50-60’ n n sat-geri kirala’dan gelmesi bana sa l kl gelmiyor. S n rlanmas m gerekiyor? Bu, benim ahsi görü üm… Çünkü bu ekilde teminat özelli i iyi ama çok da likit olmayabilecek bir grup teminatla çal yor. Sat-geri kirala ile verilen kayna n geri dönü ünde sorun an-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.