“YABANCI OYUNCU GELECEK”

Capital (Turkey) - - FINANS -

LK 5’ N A IRLI I DE R

leride, 5 y l gibi bir vadede sektörde pazar pay da l m n n de i ece ini dü ünüyorum. Bankalarda sermaye yap lar n n de i mesi i tirakleri ve risk i tahlar n da etkiliyor. Sektörde daha küçük oyunculardan yukar ya do ru bir bask var. Türkiye’de sektörü banka i tiraki leasing irketleri domine ediyor. Ama Bat Avrupa’da ba ms z ve üretici irketlerin sahip oldu u leasing irketleri pazarda daha a rl kl . Bu bir süreç i i. Uzun vadede Türkiye’de de pazar Bat Avrupa gibi olacak.

KÖRFEZ LG S

Leasing sektörüne yabanc ilgisi daha az oluyor. Daha sermaye yo un ve uzun vadeli bir i oldu undan buna haz rl kl bir sermayedar n yat r ma gelmesi laz m. Leasing daha büyük bir taahhüt gerektiriyor. Ama ben dünyadaki büyük leasing irketlerinin gelece ini dü ünüyorum. Üretici irketlerin kendi leasing irketleri pazara girecektir. Türkiye’de sektörümüzde hukuksal yap n n geç kurulmas yla yat r mda geride kald k. Bundan sonra yat r mlar aç lacakt r. Asl nda son dönemde yabanc lar n ilgisi art yor. Özellikle Körfez sermayesi, i in ard nda bir ekipman al veri i oldu u için bu alanla ilgileniyor. leride sektörde daha fazla oyuncunun olaca n dü ünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.