“BÜYÜME STRATEJİMİZ BANKAYA PARALEL”

Capital (Turkey) - - LEASİNG -

ÖLÇEK KAZANMALIYIZ

Bu y l büyümedik. Piyasadaki dalgalanma ve iki seçim nedeniyle mevcudu koruduk. imiz orta ve uzun vadeli finansman sa lamak oldu undan bu y l temkinli olmay tercih ettik. lk dokuz ayda 390 milyon TL aktif toplam m z oldu, 31 milyon dolar i lem hacmi yapt k. lk 9 ayda 3,5 milyon TL kâr ettik. u an özkaynak kârl l m z yüzde 8’lerde; 2015 sonunda bu oran yüzde 10’un üstüne ç kar r z. Kârl l klar iyi olmad için para kazanmak için büyümekten ba ka çaremiz yok. Ölçek kazanmal y z.

YÜZDE 87 KOB

Bizim büyüme stratejimiz, ana sermayedar m z ekerbank’tan çok farkl de il. Büyüme stratejimizde bankayla paralel gitmeye çal yoruz. Bugün için aktif mü teri say m z 600 civar nda. Mü terilerimizin yüzde 87’si KOB , riskimizin de yüzde 60’ bu segmentte. Bu oranlar koruyarak mü teri say m z h zla art rmak istiyoruz. Mü terilerimizin yüzde 56’s ekerbank ile çal yor. ekerbank’ n ürün paketlerine girmek üzere çal yoruz. Bankayla sinerjimizi art raca z.

BÜYÜME YÜZDE 20

2015’te yenilenebilir enerji, tar m ve turizm alan na a rl k verece iz. Portföyümüzde enerjinin pay yüzde 9,8. Bunu yüzde 15’e ç karaca z. Tar m n pay u anda sadece yüzde 2. Bu pay yüzde 5-7 aras na yükselecek. Turizmin pay yüzde 18, burada da yüzde 20’ye ç kar z. Sat-geri kiralan n pay ise yüzde 14.Bu a rl yüzde 30’la s n rlayaca z. Daha yönetilebilir bir risk olmas n tercih ediyoruz. 2015’te i lem hacmimizi yüzde 20 büyütece iz. Mü teri say m z da yüzde 30 artacak. liyor. Piyasadan istenen tüm i ler yap lsa 2015’te sat-geri kiralan n sektör i lem hacminde pay yüzde 60 olur. Leasing irketleri frenliyor yani… Evet, ben öyle dü ünüyorum. Biz öyle yap yoruz. Baz rakiplerin de çok büyük mebla l gayrimenkullerde imtina etti ini biliyorum.

Peki gelecek y l sektörün daha çok mü teriye ula mas söz konusu olacak m ?

Sektör bugün 50-55 bin aras nda oyuncuya sahip. Tüm oyuncular bu rakam n yak n vadede en az iki kat na ç kmas n istiyor. Bunun için çal yoruz. O zaman rekabet de daha rahatlayacakt r.

Ancak 2014 rakamlar geçen y l n 9 ayl k verileriyle kar la t r ld nda sözle me adedi yüzde 4 küçüldü. Burada da sat-geri kiralan n etkisini aç kça görüyoruz. Gelecek y l da bu y la paralel bir gidi olur.

Sat-geri kiralay kenarda b rak rsak, gelecek y l büyüme nereden gelecek?

Biz yenilebilir enerji alan nda iyi talep al - yoruz. Sektörde de bu trend var. Ayn ekilde turizmde ve otomotiv sektöründeki yeni modeller ç kt kça otomotiv yan sanayii taraf nda talepler art yor. Segment olarak da KOB ’lerden iyi istek var. Operasyonel leasing, 2015’te h zlan r m ? Ben bir h zlanma temposu beklemiyorum. Sektör temkinli olacakt r. irketlerin hangi ekipmanlar için operasyonel kiralama yapaca na karar vermesi gerekiyor çünkü gelece e dair ikincil bir de er riski al n yor. Bu alanda çekici olan sektörler yok mu? Operasyonel leasing yap lacak sektörde ikinci el piyasas n n oturmu olmas laz m. Bugün bu özelli e sahip olanlar sadece kara ula m araçlar , i makineleri ve baz üretim makineleri. Sa l k alan nda makineler h zl de er kaybediyor.

Örne in 10 y ll k bir filo kiralama i tirakimiz var, burada ciddi tecrübemiz de olu tu. Bu irketi eker Leasing bünyesine alabiliriz. Ama bu durumda da sadece otomobille istedi imiz kârl l yakalayamayabiliriz. Kara ula m araçlar na leasing yaparak faaliyeti geni letebiliriz. Zamanlamas n konu uyoruz. Sa l k ve i makineleri taraf na da bak yoruz. Ama 2015’in ikinci yar s ndan önce bu i e ba lamay z. Bu y l sonu sektörde kârl l k nas l olacak? Kârl l k, leasing sektöründe bask yaratan bir konu. Burada sat-geri kirala, operasyonel leasing gibi kârl l iyi olan ve portföyü çe itlendiren ürünlerle sektörde kârlar n daha iyi olaca n tahmin ediyorum.

Bugün için sektörün kârl l geçen y l n biraz alt nda gidiyor. Ama 2015’te kârl l k daha iyi olacak diye dü ünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.