“Son dönemde sudoku çözüyorum”

Capital (Turkey) - - KOSU -

dime 75 dakika hedefi belirledim, o ko uyu da 75.22 dakikada sonuçland rd m. Bu y l stanbul Maratonu’nda 15 km’yi 1:15:41’de tamamlad m.

Dönüp bakt mda ald m sonuçlar itibariyle güzel noktalara geldim. Kendi ya kategorimde 3 y lda ilk 150’lerden ilk 10’lara indim.

Ko unun i hayat ndaki ba ar ile ba da t noktalar var m ?

Asl nda ben sporun i dünyas yla ba lant s n kurmay , mesaj vermeyi çok zorlay c buluyorum.

Ama net olan baz noktalar var: dünyas nda da sporda da her eyin ba çal ma, özveri ve disiplin. Bir sporu disiplinli yap yorsan z, i inizi de disiplinli yap - yorsunuz. Bu karakterinizin bir parças … Mutlaka özveri gerekli, ba ar için bir eylerden mutlaka fedakarl k yap lmal . Bunlar yapt ktan sonra herhangi bir sporda ba ar l olursunuz. CEO’lar da her saniye fark yaratmaya çal an insanlar, spor yapt klar nda da ba ar l oluyorlar. Ben kendimi ko ucu etiketiyle yaftalam yorum. Ama çevremdeki insanlar beni ko u ile ba da t r yor.

Daha uzun y llar ko acak m s n z? Yoksa bu da geçmi te yapt n z di er sporlar gibi geçici mi kal r?

Ben hep yenilik ar yorum. Ko uya yönelik bir hedefim yok, eminim ba ka alternatifler gelecektir. Çünkü ben hayat n her saniyesini dolu dolu, kaliteli ya amak istiyorum. Baz insanlar bir konuda derinle ip uzman olur, ben ise kendime bir konuda hedef koyup gerçekle tiriyorum. Ard ndan ba ka hedefler buluyorum, kendimi zorlamay seven bir yap m var.

HER GÜN 30 DAK KA

Ben her hobiyi dönemsel yap yorum. Bu dönem çok fazla kitap okuyorum ve sudoku çözmeye ba lad m. yi bir sudoku ve bulmaca çözücüsü oldu umu dü ünüyorum. Kafam yormadan 15- 30 dakika aras nda sudoku çözüyorum. Bir de sudokunun Alzheimer hastal na yakalanmamak için çok faydal oldu unu okudum. Ben de buna inan yorum, biraz da bu nedenle çözüyorum. Haftada 20-30 sudoku çözüyorum.

HAFTADA 1-2 K TAP

Bir de bu dönem çok de i ik konularda kitaplar okuyorum. Yaz n daha çok okuyorum. Tatilden 5-6 kitap okumadan dönmüyorum. Tatil ve hafta sonlar okumak için daha çok zaman buluyorum. Hafta sonlar gece saat 1-2’ye kadar okudu um oluyor. Kitab n dili ak c ysa 2-3 günde bitiriyorum. Son okudu um kitaplardan Gilbert Sinoue’nin “Yasemin Kokusu” çok güzel bir kitapt . Ortado u’nun yak n tarihiyle ilgili insan temal fiktif bir roman. Bir de bugünlerde okumak ad na George Orwell’in “Hayvan Çiftli i”ni öneririm, herkesin bir kere daha okumas n tavsiye ederim. Bunlar gibi de i ik konularda, de i ik kitaplar okumay seviyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.