“Gitti im her ehirde mutlaka ko ar m”

Capital (Turkey) - - KOSU -

Tatile ç kt n zda da ko ar m s n z? Tabii, her sabah ko uyorum. En son tatilimde 10 günde 127 km yapt m. Son iki y ld r i ya da gezi amaçl gitti im her ehirde mutlaka ko uyorum. Bence bir ehri tan man n en güzel yolu ko mak.

En son i için gitti imde Bakü’de 28 km ko tum. Orada ya ayan arkada larla konu urken fark ettim ki ara sokaklara kadar ö renmi im. Bir ehirde ko arsan z ehri detaylar yla tan yorsunuz, bunu bir kez daha gördüm. Özellikle ko mak için keyif veren ehirler var m ? Hiç bu ekilde dü ünmemi tim. Ama Monaco, Nice gibi ehirlerde sahil eridinde ko mak çok ho … Londra da öyle… Genel olarak zaten ko mak için engebeli yollara çok girmemeye çal yorum. Los Angeles’ta da ko mak çok keyifli… Türkiye’de çok ki i ko muyor ama Avrupa ve Amerika ehirlerinde binlerce ki iyle birlikte ko uyorsunuz. Los Angeles’ta bir pazar sabah ko arken kendimi bir yar n içinde buldum, çok keyifliydi. Amerika’da ehirler daha da n k yap da, Avrupa’da ise merkezler daha belirgin. Bir saatlik bir ko uda bile ehrin her soka n görebiliyorsunuz o nedenle Avrupa ehirlerinde ko mak daha keyif veriyor. debostan’dan Pendik’e kadar gidip eve dönüyorum. Pazar sabahlar stanbul çok farkl ve keyifli oluyor. Bazen de Üsküdar’dan vapurla Kabata ’a geçip kar sahilden binip Yeniköy’den yeniden Beykoz’a geçip eve ç k yorum. Arkada mla de i ik rotalarda geziyoruz. Golf yap yorum dediniz… Evet ama golf zaman isteyen bir spor. Benim u anki ya am tempoma çok uymuyor. 2 ayl k çok ciddi e itim ve çal ma sürecini tamamlad m. imdi y lda 2-3 kez ancak i gezilerinde oynuyorum. San yorum daha uzun y llar da bu s kl kla oynayabilece im.

Golfu ileriye yat r m olarak ö rendim gibi dü ünüyorum. Mutluyum, iyi bir noktada oldu uma inan yorum, vakit buldukça e lenerek yapaca m bir spor. Ama kendimi geli tirmek ad na golfe mesai harcayam yorum.

Hep bireysel sporlar yap yorsunuz. Tak m oyunlar n sevmiyor musunuz?

Bu soruyu ben de kendime soruyorum. Ben insanlarla birlikte olmaktan keyif alan biriyim. Asl nda tak m sporlar benim için daha cazip. Ama tak mla düzenli antremana gidebilecek ajanda yönetimi yapmam mümkün olmuyor. Ben bo zamanlar yarat yorum ancak bu ekilde spor yapabiliyorum. Çevrenizi, ko maya te vik ediyor musunuz? Tabii etmemem mümkün de il… Yapt m tüm sohbetlerde ko unun bana ne kadar art lar kazand rd - n payla yorum. irketimizde de arkada lar m z n spor faaliyetlerine ilgisi artt , kurum olarak te vik de ediyoruz. Ben spor yapan bireylerin i lerinde daha iyi olaca na inan yorum. Sa l kl insanlar, daha üretken oluyor. Her y l ko ulara daha çok ki iyle girme hedefimiz oluyor. Geçen y l Antalya’da 25 ki i ko tuk. Bu y l stanbul Maratonu’na da 15 ki i olarak kat ld k.

leride, aktif i ya am sonras için neler planl - yorsunuz?

Benim hayat mda hiç arta kalan zaman m olmad . O yüzden ileride de her ey olabilir. Benim için belirleyici olan hobilerimi birlikte yapaca m ki iler. Evet ko uyu yaln z yap yorum ama ard ndan elde etti im sonuçlar , sohbetini ko u komünitesi ile yap yorum. in bu entelektüel sohbet k sm besleyici oluyor. Bu olmadan ko may sürdürmem mümkün olmazd . Bisiklet için de ayn ey geçerli, bireysel bir spor ama arkada mla zaman payla yorum. Bu nedenle ileride beni hangi spor çeker bilmiyorum. Kendimi k s tlamak istemiyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.