“Daha sert fiyatlama olabilir”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

24 Aral k beklenmiyor. Keten n aat Yönetim Kurulu Ba kan Ferhat Keten Kurlar konusu, bizim sat h z m z direkt etkiliyor. Yine FED politikalar n n likiditeye ve kurlara yine makroekonomiye etkisini merak ediyoruz. FED politikalar na ba l , kurlarda ve makro tarafta beklentiyi merak ediyoruz. 2015’te beklenti nedir? ALB Menkul Ara t rma Müdürü Yeliz Karabulut “ABD’de özellikle enflasyon ve istihdam taraf ndaki makroekonomik verilerin son dönemde ekonominin normalle mesi alg s n art rd n görüyoruz. Son ABD Merkez Bankas (FED) tutanaklar nda da küresel ekonomik büyümelerdeki yava laman n, ABD ekonomisine etkilerinin s n rl olaca görü ü a rl k kazand . Bu, ABD’nin kendi iç dinamiklerindeki güçlenmeyle alakal .

Dünyadaki büyük merkez bankalar n n (Euro Bölgesi’nin geni leme hamleleri, Japonya’n n ek parasal geni leme aç klamas , Çin’in iki y l sonra faiz indirmesi) geni leyici politikaya ad m atmas , ilerleyen dönemde bu bankalar n da ellerindeki enstrüman say s n azaltacak. Ayr ca bu ülkelerden gelecek olumsuz ekonomik veri veya durumlarda, o ülke para birimleri de öncekine oranla daha sert bask görülebilir.

Önümüzdeki durumda, olumsuz veriler piyasay öncekine göre daha fazla olumsuz etkiler. Bu nedenle ABD dolar n n daha güvenli bir varl k olarak de erlenmesine sebebiyet verebilir.

Di er taraftan FED’in mevcut ekonomik trendin devam halinde 2015’in ikinci çeyre inde faiz art r m yapmas beklenebilir. Bu durumda geli mekte olan ülke piyasalar ndan da ciddi bir sermaye ç k ya anacakt r ve dolarda küresel bazda de erlenme yaratmas n n yan s ra içeride de kura yukar yönlü hareket olarak yans yacakt r. Böyle bir senaryo gerçekle mesi halinde de kur taraf , 2,45 – 2,50 aral n hedefleyebilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.