“Düzeltme ocak ayında olur”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

FDÖVİZ / YUKARI E L M SÜRÜYOR Ekim ay ba nda 2,30 seviyesine gelen dolar/TL kuru sonras nda global piyasalarda tansiyonun dü mesine paralel olarak ekim ay sonunda 2,20’nin alt n test etti ve sonras nda 2,202,25 band nda dengelendi. Y l n son ay nda 2,20’nin alt na kaymalar olabilir. Ancak FED’in parasal geni lemeyi sonland rmas n n ard ndan 2015 ilk yar s nda faizleri art raca na yönelik beklenti, dolar di er para birimlerine kar yukar ta yacak. Beklenti, dolar/TL’de 2,30 üstü seviyelerin görülebilece i yönünde. Portföylerde döviz enstrüman ta nabilir. FAİZ / DÜ Ü E L M Petrol fiyatlar n n a a yönlü e ilimiyle birlikte enflasyonda dü ü beklentisi, dünyada dü ük faiz politikas na yönelik geli meler, Merkez Bankas ’n n elini güçlendiriyor. Yap lan de erlendirmelerde ED ba ta olmak üzere geli mi ülke merkez bankalar n n politikalar , Türkiye piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD, gev ek politikalardan ç karken Japonya, Çin ve Avrupa merkez bankalar taraf nda geni leyici para politikalar na h z verildi i gözleniyor. Son olarak geçen ay Çin iki y l n ard ndan faiz indirimine gitti ini aç klad . Bu geli melerle birlikte borsa endeksi 75.000 alt seviyelerden 80.000 direncini yukar yönlü k rd ve yönünü 85.000 seviyesine çevirdi.

Piyasada yukar yönlü hareketin devam n bekleyen Logos Portföy Yönetim BORSA / SKONTO FARKI KAPANDI Hisse senedi piyasas , son dönemde kay plar geri alarak geli mekte olan ülkelerle aras ndaki iskonto fark n kapatt . Piyasa son haftaya kadar hareketli olabilir. Sonras nda da yurtd piyasalar Noel tatiline giriyor. Bu süreçte endeksin yukar hareketini sürdürmesi beklentisiyle banka hisseleri al nabilir. Ancak gelinen seviyeler itibariyle hisse pozisyonlar n n azalt lmas tavsiyesinde bulunan analistler de bulunuyor. Geri çekilmelerde 75.000 alt yeni al m f rsatlar yarataibilir. Kurulu Üyesi Berrin Önder, u de erlendirmede bulunuyor: “Endeks hareketli olmay sürdürecek. Y l sonuna kadar 85.000 üstü seviyeler görülür. Bu beklentimiz dahilinde banka a rl kl hisse portföyü öneriyoruz. Dolar kurunun 2,20’nin alt na geldi ini, gösterge faizin de 8,0-8,5 band na oturdu unu görürüz. Endeksteki yukar hareketin devam nda faizdeki a a yönlü bask etkili olacak. Bunun yan nda y l sonu bilanço makyaj da söz konusu olabilir. Ocak ay nda ise ya anan yükseli in bir düzeltmesi olur.” bunun gösterge tahvil faizi üzerinde de etkisini hissettirece i kaydediliyor. Böyle bir pozisyonda da Hazine tahvili ve bonosu ile özel sektör tahvilleri yat r mc için iyi bir alternatif olmaya aday. Yine mevduat önde olacak. GENEL TREND A A I Alt nda temel belirleyici, parasal geni leme politikalar , merkez bankalar n n alt n politikalar ve alt n ç karma maliyetleri. 2013’ün ard ndan 2014 y l nda da alt n yat r mc s aç s ndan parlak bir y l geçmiyor. Y l n son ay nda tepki yükseli leri ya anabilir. 1.200 dolar/ons üstü seviyelerde hareket görebiliriz. Ancak daha ileri vadelerde 1.150 dolar/ons deste ine do ru geri çekilmeler görebiliriz. Gram/TL olarak ise 80 TL seviyelerinde al m denenebilir. Tepki ç k lar nda da pozisyon azalt labilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.