2015 için rakamlar neler söylüyor?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN - Sedef Seçkin Büyük

Yeni bir y l daha ba l yor. Umut dolu olsun dileriz elbette. Ancak bu iyimserli imiz, rakamlar n sert dilinin söylediklerini aktarmam za da engel de il. 2014’ün üçüncü çeyre inden bu yana ekonomiye “durgunluk” hakim. Türkiye için büyümenin 0-2 aras nda olmas durgunluk anlam na geliyor ki geçti imiz y l n üçüncü çeyre inden itibaren büyüme maalesef bu aral a gerilemi durumda.

Capital’in Konjonktür sayfalar nda makro ekonomik analiz yapan iktisatç Orhan Karaca, ekonomideki küçülmeyi “resesyon”, ekonomik büyümenin yüzde 0-2 aras nda olmas n “durgunluk”, yüzde 2-4 aras nda olmas n “yava büyüme”, yüzde 4-6 aras nda olmas n “normal büyüme”, yüzde 6’n n üzerinde olmas n “h zl büyüme” olarak nitelendiriyor. Orhan Karaca ile neredeyse 20 y ld r birlikte çal yoruz. Tespitleri de gelecek öngörüleri de son derece yerinde ve isabetlidir. Daha önceki aylarda editör yaz mda belirtti im üzere Orhan, son birkaç ayd r, “Hükümetin 2015’te yüzde 4’lük büyüme hedefini tutturmas zor görünüyor” diyor da ba ka bir ey demiyor. Önümüzdeki y l Türkiye’nin performans n n yüzde 3-3,5 aras nda kalaca yani “yava büyüme” tabir etti i bir dönem ya ayaca m z konusunda da iddial bir öngörüye sahip.

dünyas nda beklentiler, bu yönde de olsa hedefler hep yüksek tutulur. insan , giri imci olman n ruhunuda bu iyimserlik yarat r. dünyas hedeflerini de umutlar n da yüksek tutmaya devam etse de rakamlar n söyledi i gerçeklerden kopmadan yürüyor.

Y l n ilk say s için çok de erli birkaç ara t rma haz rlad k. lki kapakta duyurdu umuz CEO Profil adl ara t rmam z, 125 CEO’nun 2015 y l na bak n ortaya koyan kapsaml bir çal ma. Gelenekselle en ücret ara t rmam z ise yine sektör ve pozisyonlar baz nda Türkiye’nin en büyük 500 irketini baz alarak haz rland . 2015’te ücretlerin hangi aral kta olaca n ortaya koyuyor.

Dünyaca tan nan bir fikir insan olan, Oxford Üniversitesi profesörlerinden Ian Goldin, Nelson Mandela’ya dan - manl k yapm bir isim. Onunla yapt m z söyle iye de mutlaka göz at n. 2050’ye dek orta s n f n tüketimdeki pay n n 3’te 1’den, 3’te 2’ye yükselece ini ve bu nedenle temel ihtiyaçlara dayal tüketimden tercihlere dayal tüketime geçilece ini söylüyor. Goldin’in daha pek çok k ymetli tespiti de var…

2015’in iyi bir y l olmas n , tüm dünyaya kaos ve sava de il huzur ve bar getirmesini diliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.