250 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Türkiye Bankas , yurtd havale ak mlar na dayal seküritizasyon program kapsam nda, ABD kalk nma finansman kurumu Overseas Private Investment Corporation (OPIC) ve Wells Fargo Bank NA’dan, toplam 250 milyon dolar tutar nda kaynak sa lad . Kredinin 220 milyon dolar tutar ndaki bölümü 14 y l, 30 milyon dolar tutar ndaki bölümü ise 5 y l nihai vadeli. KOB ’lerin finansman nda kulland r lacak olan söz konusu kayna n bir k sm kad n giri imcilere ve Te vik Kanunu kapsam nda yer alan bölgelerde faaliyet gösteren KOB ’lere aktar lacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.