DÜZELTME

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Aral k 2014 say m zda “Devler Ödüllerine Kavu tu” ba l kl haberde, nan K raç’ n konu mas nda “H zl bir ekilde teknoloji dünyas n n içine girdik. Kodak gibi bir dev yok oldu, Sony bir anda televizyon sektöründen çekildi” eklinde bir bölüm yer alm t r. Sony, bu cümleye istinaden u düzeltmeyi sunmu tur: “Sony markas 2014 y l n n ba nda verimlili ini ve kârl l n art rmak hedefiyle yapm oldu u yap sal de i iklikleri aç klam t r. Ancak televizyon üretiminden çekilmi de ildir. Özellikle 4K ürün gam nda geli tirdi i yeni teknolojilerle tüketicilere en gerçekçi TV izleme deneyimini sunmaya devam etmektedir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.