SEKTÖR BİRİNCİSİ

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

AirTies, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan düzenlenen “3. Özel Sektör AR-GE Merkezleri Zirvesi”nde, ‘Bilgisayar ve leti im Teknolojileri Sektör Birincili i’ ödülüne lay k görüldü. AirTies, bu y l 3’üncüsü düzenlenen zirvede ikinci kez ayn ödülü alm oldu. irketlerin AR-GE performanslar n n niteli i, kapasitesi, insan kaynaklar ve yetkinli i gibi çe itli kriterlere göre incelendi i de erlendirmede AirTies, sektörün en ba ar l AR-GE merkezi oldu. AR-GE altyap s , AirTies’ n geli tirdi i ürünlerin donan m, tasar m ve do rulamas n yapmak amac yla kuruldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.