BÜYÜK İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Koç Holding, Birle mi Milletler Toplumsal Cinsiyet E itli i ve Kad n n Güçlenmesi Birimi (BM Kad n Birimi-UN Women) ile Türkiye’de kad nlar n toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesine katk da bulunmak üzere bir i birli i anla mas imzalad . Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Toplulu u’nun uzun y llard r hak temelli ve insan odakl bir yakla mla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi ini belirterek, “Kad nlar n güçlenmesi ile tüm toplumun kazançl ç kaca na dair ortak inanc m zla, Birle mi Milletler Kad n Birimi ile yapaca m z çal malar n önemli bir katma de er yarataca na inan yorum” dedi. Durak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ’n n öncülü ünde haz rlanan “ ’te E itlik Bildirgesi”ni 2013 y l nda imzalad klar n hat rlat rken, bu i birli ini yak n zamanda ba latacaklar projelerle destekleyeceklerini de belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.