MİNİKLER GELECEĞİ PROGRAMLADI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Microsoft’un 5-12 ya aral ndaki çocuklara kod okuryazarl bilinci kazand rmak amac yla hayata geçirdi i ve küresel Hour of Code etkinli inin uzant s olan Minik Parmaklar Gelece i Programl yor, Türkiye çap nda büyük bir kat l mla sona erdi. 8-13 Aral k 2014 tarihlerinde gerçekle en projeyle Türkiye’de 1 haftada 5 bin çocu a ula ld . E itimler Elaz , Kayseri, stanbul, Ankara, zmir, Eski ehir, Mu la, Amasya, Kütahya, Siirt, Sakarya, Burdur, Erzurum, Tokat ve anl urfa’n n da aralar nda oldu u 35’ten fazla ilde, yüzlerce okulda gerçekle tirildi. Proje ile 1 y l içinde 10 binlerce çocu a kod okur yazarl ve bili imle üretme bilinci kazand r lmas hedefleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.