ANA TEMA SINIRSIZLIK ÇAĞI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Türkiye’nin en uzun soluklu ö renci sempozyumu 22. TÜ Endüstri Mühendisli i Ö renci Sempozyumu’nun (EMÖS) bu y lki ana temas belli oldu. Ö rencilerle i dünyas n n liderleri aras nda köprü kurarak tecrübe aktar m na olanak sa lamak, gelecekte i dünyas na yön verecek teknolojik geli meleri ö rencilere iletmek amac yla 22 y ld r düzenlenen TÜ EMÖS, bu y l Akbank ana sponsorlu unda “S n rs zl k Ça ” konusu etraf nda ekillenecek. Türkiye’nin En Aktif ve Kariyer Kulübü seçilen TÜ Endüstri Mühendisli i Kulübü taraf ndan düzenlenen sempozyum 27-31 Ocak tarihleri aras nda gerçekle ecek. Sempozyuma dair ayr nt l bilgiye ula mak ve kay t olmak için www.emos.itu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.