BUGÜNÜN DİLİYLE TEVFİK FİKRET

Capital (Turkey) - - KITAP -

Çeviri ve eski iirleri sadele tirme çal malar yla tan nan A. Kadir’in Türkiye Bankas Kültür Yay nlar ’ndan ç kan Bugünün Diliyle Tevfik Fikret adl kitab iir ve edebiyat tutkunlar n n keyifle okuyaca bir eser. A. Kadir, Tevfik Fikret’in Sis, Tarih-i Kadim ve Han- Ya ma gibi önemli iirlerinin yenilenmi biçimlerinin yer ald kitapla günümüz okuyucusunun esas olarak airin iirlerinden zevk almas n , eylemci iir dünyas na tan kl k etmesini sa lamay gözetiyor. Kitap, Tevfik Fikret’in divan iiri formunda yaz lm iirlerinin sadece günümüz diline aktar lmas n de il, bugünün diliyle ve iir tekni iyle yenilenmesini de hedefliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.