SEKÜLER ÇAĞ

Capital (Turkey) - - KITAP -

20’nci yüzy l n en önemli dü ünürleri aras nda say lan Kanadal filozof Charles Taylor’ n 2007’de yay mland günden bu yana dünya çap nda büyük ses getiren ve Templeton ödülünü kazanm kitab Seküler Ça , Dost Körpe çevirisiyle Türkçe olarak yay mland . “Tanr ya, hatta belirli bir dine inanmaman n neredeyse imkans z oldu u zamanlardan, dini inan lar n bireysel tercih olarak görüldü ü günümüze nas l geldik” sorusuna yan t arayan kitapta Taylor, be yüzy la yay lm sekülerle me sürecini anlamak için modern bilimin do u uyla kaybedilen eylere de il, bu bilimi mümkün k lan toplumsal tahayyüldeki de i imlere bakmam z gerekti ini söylüyor. Taylor, Bat kültür tarihinin bu uzun kesitini ola anüstü bir incelikle yans t rken bir yandan da günümüz ko ullar nda, a k n bir varl kla ba lant l bir hayat n olanaklar üzerine felsefi bir tart maya giri iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.