EŞİTSİZ KIZ KARDEŞLİK

Capital (Turkey) - - KITAP -

Kad n konusundaki çal malar yla tan nan ara t rmac -yazar Asl Davaz’ n, E itsiz K z Karde lik Uluslararas ve Ortado u Kad n Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kad n Birli i adl kitab , dünyadaki ve Türkiye’deki kad n hareketlerinin çok boyutlu özetini sunuyor. Kad n n toplumda erkeklerle e it haklara sahip olmas sürecini uluslararas çapta ele alan bir çal ma niteli ine sahip kitap, dünyadaki kad n hareketleri tarihini ayr nt l biçimde özetlerken Türkiye’deki geli meleri de bu geni tablonun içine yerle tiriyor. Özellikle genç nesillerin Türkiye’de ve dünyada 20’nci yüzy l n kad n hareketi tarihini ö renmelerinde önemli bir bo lu u dolduracak nitelikteki kitap, 19’uncu yüzy l n sonunda do an ve dünya sava lar n , imparatorluklardan ulus devletlere geçi i, iki kutuplu dünyan n kurulu unu ya ayan bir ku a n izini sürüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.