OSMANLI ASKERİ TARİHİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Tarih merakl lar n n ilgiyle okuyaca Osmanl Askeri Tarihi, Türkiye Bankas Kültür Yay nlar etiketiyle raflardaki yerini ald . Askeri tarih alan ndaki çal malar yla tan nan iki önemli akademisyen Mesut Uyar ve Edward J. Erickson’ n ortak çal mas olan kitap, Osmanl ordusunun kurulu undan dünyan n ilk profesyonel askeri kurumu haline dönü ümünü Osmanl lar n perspektifinden yans t yor. 14. yüzy ldan 20. yüzy l n ba lar na kadar ordunun geçirdi i gerek te kilat düzeyindeki gerekse entelektüel ve kurumsal de i imler bir bütün halinde incelenirken ordunun giderek askeri çerçevenin d na ç kan bir rol üstlenmesinin siyasi tarihi de modernle me süreciyle birlikte incelemeye dahil ediliyor. Osman Bey’den Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uzanan 600 y ll k öykünün berrak bir üslupla aktar ld kitapta yer alan 50’yi a k n resim ve harita da temel bir ba vuru kayna olan metne e lik ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.