YÖNETİMDE ÇIĞIR AÇAN FİKİRLER VE GURULAR

Capital (Turkey) - - KITAP -

Tim Hindle’ n Yönetimde Ç r Açan Fikirler ve Gurular, adl kitab yöneticiler ve i hayat nda yükselmek isteyenler için yol gösterici, önemli bir ba vuru kayna niteli i ta yor. dünyas nda yönetim ba ar s , ç r açan fikirlerin ve bunlar n gündeme getirdi i yeni kavramlar n üzerinde yükseldi i bir gerçek. Bu fikirlerin en parlaklar n n yönetim gurular diye bilinen ki ilerce ortaya at ld n hat rlatan kitap, okuyucuyu y llard r i dünyas ndaki de i imlere yön vermi yönetim fikirleri aras nda ö retici bir tura ç kar yor. Kitapta i dünyas n n en etkili 50 yönetim gurusu, son yüzy l içinde i yönetimini en çok etkilemi 100’den fazla fikir, bu fikirlerin olu umunun k sa tarihçelerinin yan s ra sunulan kavramlarla ilgili k sa aç klamalar ve ek

okuma önerileri de yer al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.