“GERMİNAL İLE KENDİME HATIRLATMA YAPTIM ”

Capital (Turkey) - - KITAP -

Son günlerde elimde iki kitap var. lki Frans z edebiyat n n ba yap tlar ndan biri olan ve Emile Zola’n n en iyi eseri diyebilece im Germinal... Dönem dönem okunmal diye dü ünüyorum. Bu aralar ülkemizde üzücü maden kazalar m z malum oldu undan ve kendime bir hat rlatma yapmak istedi imden tekrar elimdeydi. Maden i çilerinin hayatlar ndaki karma kl k, çektikleri ciddi sefalet ve zulüm, ya am artlar n n daha da kötüle mesi, bunun sonuncunda patlak veren ac mas z ba kald r yla roman n sonundaki h zl ak n çok dramatik bir sonla biti i… Roman, grev ba lang c ndan itibaren a r ilerleyi ini tepetaklak ederek ba yap t h z na kavu uyor. Di er kitap ise Stefan Zweig’ n Amerigo’su. 1944 y l nda yay nlanan bu kitap, baz kesimler taraf ndan 500 y ld r kavgas süren bir isim tart mas na de iniyor ve yazar n kendi deyimiyle tarihsel bir yanl l n hikayesini anlat yor. Amerigo Vespucci, gerçekten de kitaplar nda yazd gibi k tay Kristof Kolomb’dan önce ke fetmi midir, yoksa Kolomb’un ününü çalan bir h rs z, bir yalanc m d r? Yoksa Müslüman denizcilerin ikisi birden rolünü mü çald ? nsanlar bu kitaplar okusun, çünkü ülkemizde ya ad klar m zla paralel bir güncellikleri var. Meraklar n gidersinler, 1860’larda kuzey Fransa'da maden i çilerinin gerçek grev öyküsü ile maalesef artlar n çok az de i ti i maden sektöründeki günümüz kondisyonlar n anlamaya çal s nlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.