“YENİ SATIN ALMALAR OLABİLİR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Esas Holding için 2014, hareketli bir y l oldu. Grup portföyüne 2 yeni irketi katt . Ro-Ro deniz ta mac l alan nda Avrupa’n n en önemli kurulu lar ndan biri olan UN Ro-Ro ve ülkemiz ayakkab perakendesi sektörünün en büyük oyuncular ndan Ayakkab Dünyas ’n sat n alarak farkl sektörlere de giri yapan Esas Holding, y l genelinde ise beklentileri ölçüsünde bir büyüme kaydetti. “Bütçelerimizin paralelinde bir büyüme gerçekle tirdik. Bir sapma olmad . Toplam portföy ciromuz 3 milyar 500 milyon TL’den 4 milyar 750 milyon TL’ye ula t ” diyen Esas Holding CEO’su Ça atay Özdo ru, kendileri için as l önemli olan n ise de erli irketler yaratmak oldu unu söylüyor. Bugüne kadar hep bu stratejiyle yol ald klar n anlat yor. “Örne in havac l k sektöründe bunu ba ard k. Sinema i inde Türkiye’nin en yenilikçi ve fark yaratan sinema zinciri olan Mars Cinema Group’un sahibiyiz. Ortaklar m zla beraber pazar büyütme misyonuyla bu sektöre girdik. Bizimle birlikte seyirci say s artt , pazar büyüdü ve Anadolu’da sinema salonlar yayg nla t ” diyor.

Yeni y lda Esas Holding’in gündeminde yeni ald irketlerin cirolar n büyütmek ve operasyonel iyile tirmeler yapmak var. Bu nedenle grup, yeni irketlerdeki yap y gözden geçiriyor. Ayakkab Dünyas ’nda stanbul’da Anadolu ve Avrupa yakalar nda birer yeni format outlet ma azas açt klar n , ayr ca yeni format standart ma azalar n n ilkini de Bursa’da hizmete soktuklar n ifade eden Özdo ru, “Tasar m ve modelleme çal malar m z da var. Burada yapt m z dönü üm çal malar n n sonuçlar n 2015 y l sonunda görece iz. u anda Ayakkab Dünyas ’nda 46 ma azam z bulunuyor. Bu say y önümüzdeki y llarda 100’e ç karmay planl yoruz” diye konu uyor.

Sadece yeniler de il portföydeki di er irketler de Esas Holding’de bir dönü üm ya yor. Özdo ru, “Portföye girip dönü ümünün sonuna geldi imiz irketler de var. Mars Sportif / Mac ve Mac Fit bunlardan biri… Mars Sportif’de dönü ümden ziyade ciddi büyüme hedefimiz var, 2015’te bu irketimiz daha çok büyüyecek” eklinde devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.