KR TERLER M Z

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ki büyük sat n almayla geçen bir y l n ard ndan Esas Holding, bu y l da yeni sat n almalara aç k. “Yeni sat n almalar olabilir, bak yoruz. En az 10 yeni irketin detaylar her zaman bizim masam zda konu ulur” diyen Özdo ru, yeni bir sat n almada göz önünde bulundurduklar kriterleri de öyle payla yor: “Ana kriterimiz de er yaratmak. i nas l farkl la t rabiliriz, girdi imiz irkette kâr 23 kat na ç karabilir miyiz diye inceleriz. Büyümede engeller veya büyümeyi önleyebilecek haks z rekabet ko ullar olup olmad na bakar z. As l ilgi alan m za giren i ler ise tüketici a rl kl sektörler olmakla beraber art k de er yaratabilece imiz tüm sektörlere bak yoruz. Lüks de il ula labilir ürün ve hizmetler ilgi alan m zda.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.