“ONLINE SATIŞLA DÜNYAYA YAYILACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Lazzoni son dönemde ABD’deki ba ar l büyüme hikayesiyle dikkat çeken bir marka. lk olarak 2009 y l nda Amerika ma azas n açan Lazzoni, bugün ABD’de 4 ma azaya ula m durumda. Lazzoni Yönetim Kurulu Ba kan Ya ar Karabulut, global krizin en sert ya and dönemde giri yapt klar Amerika pazar ndan oldukça memnun. Krizi tam olarak f rsata çevirdiklerini söylüyor. “Manhattan’da çok güzel bir lokasyonda ma aza açt k. En son Soho’da dördüncü ma azam z hayata geçirdik. En üst düzey markalar n oldu u yerdeyiz. Amerika’da orta ve üstü segmentte ula labilir bir marka olarak öne ç k yoruz” diyor.

Lazzoni sadece fiziksel ma azalarla de il online sat kanal yla da Amerika’da iddial bir oyuncu olmak niyetinde. Bunun için Türkiye’deki online sat kanal olan Nuev markas n kullan yor. Manhattan’da Nuev ad yla online sat operasyonlar n ba latt klar n anlatan Karabulut, “Nuev için 2,5 y ld r test yap yoruz. Bu da sadece bizim üretimimiz olan ürünlerin sat n yapan bir online ma aza. Online ma azac l Türkiye’de ö rendik, yurtd nda da uygulamaya karar verdik. Türkiye’den bir ekip sadece bu i i yürütmek için Amerika’ya yerle ti. Son olarak Nuev ad yla online sat a destek olmas için 5. Cadde’de bir ma aza açt k. Ayl k sat m z imdiden 100 bin dolara ula t . Online’da 2-3 y lda tüm dünyaya yay labiliriz” diyor.

Online sat a odaklanan Karabulut, gerekli büyüklü ü yakalayacak global bir dönü üme haz rlan yor. Bu konuda i leri h zland rmak için stratejik bir ortakl k gerçekle tirmeyi planl yor. “ u a amada pazarlama ve sat da t m a anlam nda bize güç katacak bir ortakl k için aray m z ve görü melerimiz sürüyor. Bu ortak yerli de olabilir yabanc da” diye konu uyor.

Lazzoni’nin yurtiçinde ma az c l kta çok fazla yay lma hedefi yok. Yurtd nda 8 yurtiçinde de 13 ma azalar oldu unu belirten Karabulut, Türkiye’de neden daha çok ma aza açmak istemediklerini öyle aç kl yor: “Biz belli bir hedef kitleye hitap etti imiz için Türkiye’de Lazzoni markas yla çok fazla büyüyemeyiz. En fazla 25 sat noktas nda yer alabiliriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.