“ÜÇ YILDA YÜZDE 100 BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Bahçe ehir Kolejleri’nin kurulu u 1976’ya dayan yor. Haydarpa a Lisesi’nde son s n fta ö renciyken üniversiteye haz rl k için U ur Dershanesi’ne giden Enver Yücel, ö rencisi oldu u bu dershanenin sat a ç kmas yla çok erken ya larda e itimcili e giri yapt . O y llardan bugüne Yücel, e itimde dev bir kurulu yaratt . 1994 y l nda Bahçe ehir Kolejleri’ni 1998 y l nda Bahçe ehir Üniversitesi’ni kurdu. U ur Dershaneleri ile 202 noktada 130 bin ö renciye, Bahçe ehir Koleji ile 59 kampüs ve 109 okulda 22 bin 500 ö renciye, Bahçe ehir Üniversitesi ile 6 fakültede 17 bin ö renciye hizmet veren bu dev grubun cirosu ise 420 milyon dolar.

Bahçe ehir E itim Kurumlar son y llarda önemli bir at l m ya yor. Carlyle Group’la 3 y l önce finansal ortakl k gerçekle tiren Bahçe ehir Koleji, bu ortakl ktan ald güçle h zla büyüdü. Bahçe ehir Kolejleri CEO’su Hüseyin Yücel, ortakl kla birlikte son 3 y lda 30 yeni kolej açt klar n söylüyor. 2015 y l nda da 6 yeni okulu daha bünyelerine katacaklar n belirtiyor. Dershanelerin özel okullara dönü me sürecinde de U ur Dershaneleri U ur Haz rl k Liseleri’ne dönü üyor. u anda 11 dershanenin U ur Haz rl k Lisesi olarak faaliyet gösterdi ini anlatan Yücel, “Bu haz rl k liselerini 4-5 y l içinde 60 kampüse ç karmay planl yoruz. U ur Haz rl k Lisesi bizim ikinci markam z olacak. Daha çok üniversiteye haz rl k konsepti ile ç k yoruz, bu liselerde alt gün ders yap l yor. Bu okullar n fiyatlar da fiziksel artlardan dolay daha makul olacak” diyor.

Bahçe ehir Kolejleri önümüzdeki 2 y l içinde de halka arz planl yor. 1 milyar TL irket de eriyle halka arz gerçekle tirmek istediklerini ifade eden Yücel, “Muhtemelen 2016’n n ba lar nda halka arz yapaca z. Burada sat de il sermaye art r m yoluyla halka arz planl yoruz. Yine gelecek 3-4 y lda h zl büyüyece iz. Tüm grup olarak yüzde 50 oran nda büyümek istiyoruz. Ancak Bahçe ehir Kolejleri’nde büyüme yüzde 100’e yak n gerçekle ir” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.