SALESFORCE.COM’UN TÜRKİYE PLANI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Salesforce.com, dünyan n öncü CRM ve kurumsal bulut bili im çözümleri irketlerinden... Global cirosu 5 milyar dolar olan irket, geç girdi i Türkiye pazar nda bugün güçlü bir büyüme için kollar s vad . Salesforce.com’un EMEA (Avrupa, Ortado u ve Afrika) Bölgesi Ba kan Jean Louis Baffier, Türkiye’de i ortaklar yla olu turduklar ekosistemle birlikte büyüme hedefleri oldu unu söylüyor. “Dünya çap nda güçlü bir marka bilinirli imiz var. Her y l hem ciro hem mü teri say s nda büyümemiz yüzde 30-40 aras nda oluyor” diyen Baffier, Türkiye’nin irket içinde en h zl ortakl na gitmek için çal yoruz. Bugün Türkiye’de entegratörlerimiz, teknolojimizi kullanarak yeni çözümler üreten ortaklar m z ile hizmet ve ürünlerimizi satan ortaklar m z da mevcut. Bizim için bu ekilde ortaklarla ekosistemde büyümek önem kazan yor” eklinde konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.