STAJYERLİKTEN GENEL MÜDÜRLÜĞE YÜKSELDİ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

BD merkezli UPS, lojistik sektöründe dünyan n en büyük oyuncular ndan biri. 41 ya ndaki Ufku Akaltan ise henüz 2 ay önce Türkiye operasyonunun emanet edildi i yeni bir isim. Neredeyse 14 y ld r yurtd nda ya ayan Akaltan, “Böylece y llar sonra Türkiye’ye dönü yapm oldum” diyor. UPS Türkiye’ye atanan ilk Türk genel müdür olan Akaltan’ n 2001’de ba layan UPS kariyeri, tam bir ba ar öyküsü… Yurtd nda yüksek lisans n tamamlarken UPS’de stajyer olarak i e giren Akaltan, y llar sonra kendi ülkesinin genel müdürü olmas n heyecan verici buluyor ve ekliyor: “Asl nda benim örne im, UPS’in insan kayna stratejisini de özetliyor. UPS’de C seviye yöneticilerin büyük k sm yetenek yönetimiyle içeriden sa lan yor. Çünkü UPS çal anlar n n kendi yetenekleri, motivasyonlar ve h rslar d nda ba ka bir s n rlar yoktur.” Akaltan’ n UPS Türkiye’nin büyümesine dair hedefleri de iddial . Odaklar na KOB ’leri koyduklar n belirten Akaltan, unlar söylüyor:

“Slogan m z ‘Sözümüzü tutmakt r’. 2017’de global anlamda 1 milyar kilometre yol hedefliyoruz. Günde 1,5 milyon mü terinin paketini ta yoruz. Türkiye’nin 2023’teki 500 milyar dolarl k ihracat hedefine katk sunmay amaçl yoruz. Özellikle KOB ’lere çözüm sunmaya gayret ediyoruz. ‘Sa lam KOB ’ projesinde bu irketleri do al afetlere haz rl yor, kendi risk faaliyetlerine dair bilgi sahibi yap yor ve onlara e itimler veriyoruz. Böylece onlar n ayakta durmas n sa lad k. Türkiye’de yat r m yapmam z n nedeni, hem Türkiye’nin büyüme potansiyeline olan inanc m z hem global ticarete olan inanc m zdan kaynaklan yor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.