spanyol irketi nas l evrimle ti?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - M. RAUF ATE rates@capital.com.tr www.sirketdoktoru.net twitter.com/sirketdoktoru

oaquin Uriach Torello, spanya’n n önde gelen ailelerinden birinin bireyi… Uriach Group’u yöneten 4 karde ten biri… 1838 y l nda küçük bir irket olarak kurulan grup, 177 y ld r ayakta durma ba ar s n gösteriyor. laç ve vitamin gibi sa l k ürünleri alan nda faaliyet gösteren grubun genç patronlar ndan Torello’yu Bizz Consulting’in düzenledi i Aile irketleri 2023 etkinli inde dinledim. “Sürekli evrimle en bir organizasyonuz” diyen ve “Her bir nesil yetenekleri ölçüsünde irkete bir eyler katm t r” de erlendirmesini yapan Torello’nun konu mas ndan, aile irketi yönetim stratejileriyle ilgili u mesajlar ç kard m:

1. Bizim aile i inde iki eksenli bir model vard r. Bir eksende mülkiyet, di er eksende aile bulunur. lk eksende mülkiyet ba lang çta kurucuya sonra aileye, ard ndan kuruma aittir. Aile ekseninde ise önce kurucu sonra ailenin tümü, ard ndan seçilmi aile üyeleri vard r ve nihayetinde hiçbiri kalmaz.

2. Bizim irketimiz 1838 y l nda büyükbüyük-büyükbabam taraf ndan kurulmu tu. O varl kl bir aileden gelmiyordu. Önce bir atölyede çal m , sonra kendi i ini kurmu tu.

3. Ard ndan sadece üç erkek karde ten olu an ikinci ku ak gelmi ti. Üçüncü ku ak benim büyükbabam n i in ba na geçti i ku akt ve irketin karma kl k seviyesi pek yüksek de ildi. Çünkü sadece 3 ki ilerdi. Sonra babam n nesli geldi.

4. Bizim ailemizde ku aklar boyunca prensipler ve de erler her zaman önemliydi. Bizim iki temel gelene imiz vard . Birincisi, ilk do an n irketten son do ana k yasla daha fazla hisse alaca yolundayd . Bu durum, babam n nesline kadar sürdü.

5. kinci gelene imiz ise kad nlar n aile irketine kat lamayacaklar yönündeydi. Katalonya kültüründe kad nlar irket i lerine kar mazd . imdi bu durum bizde de de i ti.

6. Babam n döneminde aile kar k bir durum almaya ba lam t . Çünkü, 7 aile bireyi i in içine girmi ti. Babam irketi büyütmek, AR-GE’yi geli tirmek istiyordu. Bu nedenle akademisyenlerden yard m alarak “bir soy a ac ” olu turdu ve aile anayasas haz rlatt .

7. kinci ku aktan kuzenlerin ellerindeki irket paylar n sat n ald . Bu ekilde babam dördüncü ku a n kurucusu oldu ve ilk meydan okuman n üstesinden geldi.

8. kinci meydan okuma ise hisselerin gelece iydi. Eski gelenekte ilk do an n çok hisse almas gerçe i vard . Babam bunu de i tirdi ve 4 o lu aras nda e it bölü türdü.

9. Ard ndan kad n sorununa el att . Bizim iki k z karde imizi hissedar yapt . Büyük bir gelene i y kt , kad n i in içine soktu. imdi sermayenin yüzde 100’ü ailenin elinde ve hepsini çocuklar na devretti. Kendinde hiç hisse kalmad .

10. irketi karde lerimizle birlikte olu turdu umuz “protokol”, yani aile anayasas ile yönetiyoruz. Bir de McKinsey ile birlikte profesyonellerden olu an bir direktörler kurulu olu turduk.

11. Aile bireylerinin yönetimdeki yerini bir planla belirledik. Önce 4 irkette 4 karde genel müdürdük. Ard ndan 2 karde genel müdür olarak kald , ard ndan 1 karde genel müdür olarak devam etti. 2011 y l nda ise profesyonel CEO atayarak tamamen günlük yönetimden çekildik. 10 y l önce biri bize, “ leride ba ms z CEO atayacaks n z” deseydi, kar ç kard k. Ama evrimle erek bu noktaya geldik ve memnunuz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.