Anadolu Grubu’nun örnek i e dahil etme stratejisi

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

I IL BAYRAM ERS N (Spot Kimya) Üniversitede kimya e itimi ald m, hemen sonras nda MBA yapt m. Çal t m alan n teknik uzmanl k gerektirmesi ve aile irketi ortam n n getirdi i yükümlülüklerle birlikte enim izledi im kadar yla Anadolu Grubu, genç ku ak bireylerini en iyi ekilde aile i ine sokan gruplardan biri. Kamil Yaz c ve zzet Özilhan taraf ndan kurulan grupta “gençlerin” irkete dahil olmalar nda etkili bir strateji izleniyor.

Ben de bu stratejiyi Anadolu Efes’in genç genel müdürü ve aile bireyi olan Altu Aksoy’dan dinledim. 18 ülkede, 75 irket ve 61 üretim tesisi bulunan, 30 bin ki inin çal t bir gruptaki bu deneyimin ana hatlar Altu Aksoy’un anlat m ndan aktar yorum:

Yönetim kurulu ba kanl n ikinci ku aktan Tuncay Özilhan yap yor. Ayn ku aktan baz aile bireyleri de yönetim kurulunda bulunuyor. Üçüncü ku aktan ise u anda belirlenen kontenjan kapsam nda 12 ki i yönetime haz rlan yor. Kontenjan konusu önemli, çünkü u anda bu say 12 ile s n rland r lm durumda…

B irketin en büyük ikinci ku ak üyesiyim. n aat mühendisli i e itiminden sonra farkl irketlerde çal t m. Aile irketine dahil oldu umda ekonomi, finans ve yönetim konular nda e itim almad m için eksikli ini hissettim. Verimlilik teorileri ve uygulamalar ndan uzak kalm t m. Ailenin di er bireyleri ve yönetim kadrosundan yararlansam bile bu konular, ay rabilece imden fazla zaman m al yordu. Bu nedenle finans ve stratejik yönetim üzerine master yapmay dü ünüyordum. te bu s rada ING Bank’ n program geldi. Bu program sayesinde benim gibi ayn eksiklikleri hisseden aile bireyleriyle bir arada e itim al yoruz. Birlikte eksikliklerimizi tamamlamak için çok iyi bir f rsat yakalad k. Böylece i hayat nda ö rendiklerimi, derslerde ö rendiklerimle hamurla t r rken, de i ik sektörlerden farkl bak aç lar n da görebiliyoruz.

Yönetime haz rlanan bu 12 ki inin e itim durumu, irketlerin öncelikleri ve ihtiyaçlar na göre planlan yor. E itimlerinden sonra belli bir plan çerçevesinde deneyim kazand r l p, irketlerde farkl pozisyonlara yerle tiriliyorlar.

Bu plan, 1995 y l nda temeli at lan ve Anadolu Grubu’nu gelece e haz rlamay hedefleyen Gelece e Haz rl k Projesi do rultusunda yürütülüyor. Her genç, kendisi için haz rlanan kariyer plan na uyuyor. Buna göre mali i ler, insan kaynaklar ba ta olmak üzere sat , pazarlama, teknik ve sat n alma bölümlerinde 3 y l boyunca rotasyona tabi tutuluyorlar.

Bu sürede adaylara teorik ve pratik i ba e itimler veriliyor. Ailenin büyükleri ve ba kan, adaylar n geli imini yak ndan izliyor, düzenli olarak gözden geçirme toplant lar yap yorlar.

Rotasyon stratejimizin temelinde adaylar n yeteneklerinin tespit edilmesi ve geli tirilmesi yat yor. Bu süreçte önemli bir konu da adaylara, di er profesyoneller gibi davran lmas ve performanslar n n profesyonel yöneticileri taraf ndan de erlendirilmesidir. Asla di er çal anlardan ayr tutulmuyor, ayn sistem içinde çal malar na olanak tan n yor.

Bunu ben bire bir ya ad m ve aileden olman n hakikaten kolay de il, çok daha zor bir süreç oldu unu gördüm. Ben e itimimi Amerika’da yapt m, 1995’te gruba, mali i ler uzman yard mc s olarak kat ld m, 2 y l sonra uzman olarak atand m. 1996’dan 1 Kas m 2011’e kadar ülke içi ve d çok say da görev üstlendim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.