Yeni ku ak hangi konuda geli mek istiyor?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - Katkılarıyla.

NG Bank’ n, Bo aziçi Üniversitesi ile birlikte düzenledi i Gelecek Akademisi’ne de i ik sektör ve illerden de i ik gençler kat ld . Ailelerin genç bireylerine, “En çok hangi konularda eksiklik hissediyorsunuz” sorusunu yönelttim. Ald m yan tlar gerçekten çok ilginç oldu. Onlar payla mak istiyorum:

IAY AN KÜBRÜ M EK (Melike Tekstil) Bilgi eksikli i konusunda bir s k nt m yok. Ancak, yeni ve eski nesil aras nda yönetimsel fark ndal klar ya yorum. nsan kaynaklar yönetimi konusunda geleneksel yöntemler yerine modern yöntemlerin uygulanmas konusunda s k nt lar ortaya ç kabiliyor. Örne in, u anda irket içinde performans de erlendirme görev tan mlar n n belirlenmesi ve çal an motivasyonunun art r lmas konusunda yöntem çat mas ya yorum. Yeni ku ak olarak tecrübe ve deneyim eksikli imin oldu unun fark nday m. Bu anlamda her daim ba ucu kitab m n yan mda olmas bana güven veriyor. Mevlana’n n, “ lim, servetten üstündür. Çünkü, serveti sen korursun, oysa ilim seni korur” sözünü her zaman kendime hat rlat r m. eksik kald m yönlerimi bir süredir geli tirmeyi arzu ediyorum. ING Bank’ n program na da kendimi geli tirmek amac yla kat ld m. Farkl sektörlerden de i ik bak aç lar n , inovasyon ve giri imcilik alan ndaki geli meleri, internet odakl yenilikleri böylece yak ndan takip etmeyi amaçl yorum. Ayr ca aile irketlerini yap sal, finansal ve hukuki aç dan gelece e ta yabilmekte gördü üm eksikliklerimi de gidermeyi planl yorum.

HA MCAN YAZICIO LU (Avrupa Elektronik)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.