HAYALPEREST OLMADIM

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU - Kendinize ba kasını hedef aldı ınız zaman hayat boyu sıkıntı içinde kalırsınız. Buna gerek yok. Mevcuttan mutlu olup bunu geli tirmeye çalı mak hem daha kolay hem daha huzur verici...

hayatım boyunca ben i in gere ini yaparak ufkumuzu, önümüzü daima açtım. Hiçbir zaman hayalperest olmadım. Önümüzdeki hedefe göre hareket ettim. Bu do rultuda pek çok ilke de imza attık. Bu ilkleri yaratırken bazen ba arısız da olduk. Sonuçta eksiklikler olabiliyordu. Biz bu eksiklikleri gidermeye odaklandık. Mevcut rakiplere ya da konjonktüre kar ı tedbir alarak, iyile tirmeler yaparak ilerledik. Her i imizi faydalı hale getirme prensibi üzerine yürüdük. fizib l hale getirebildim. Ekonomiden kaynaklanan her türlü s k nt y ya ad m ama asla y lmad m. Yola devam ettim.

nsan deniz kenar nda oturdu u zaman dalgalar gelir geçer. Saymaya çal rsan z 1,2,5,10 derken birden a r r yeniden ba lars n z. Sonuçta piyasada ne imkan biter, ne te ebbüs...

Bu arada unu da söylemem laz m: “Ba kas ileri gitti, ba kas bu kadar kazan yor” diyerek hedeflerinizi belirlememelisiniz. Vars n ba ar l olanlar mutlu olsun, biz de onlar n mutlulu uyla mutlu olal m.

Kendi imkan m z neyi elveriyorsa onu yapaca z. Yoksa siz kendinize ba kas n hedef ald n z zaman hayat boyu s k nt içinde kal rs n z. Buna gerek yok. Mevcuttan mutlu olup bunu geli tirmeye çal mak hem daha kolay hem daha huzur verici...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.