Reklamlar aile üzerinden yap lmal

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

projenin öyküsünü dinledik. “Çözümü d ar da de il içinizde aray n” ilkesiyle çal an Sanjit Roy’un kurdu u “Barefoot College”, 40 y ld r k rsal bölgelerde çözüm sunmaya çal yor. Sürdürülebilir de i imin kad nlar arac l yla gelece i inanc yla en az geli mi (least developed) ülkelerdeki kad nlarla projeler yürütüyor.

21’inci yüzy l cahillerinin “ö renemeyenler”, “ö rendiklerini unutamayanlar” ve “yeniden ö renemeyenler” oldu unu söyleyen Sanjit, “Neden kad nlar” sorusuna u yan t veriyor: “Kad nlarla erkekler e it de il, kad nlar daha önde. Erkekler sab rs z ve mutlaka bir sertifika istiyorlar. Sonras nda da köyden ç k p i bulmay amaçl yorlar. Biz de sadece kad nlar e itiyoruz. Bugüne kadar yüzlerce kad n e ittik, onlar da ö rettiklerimizi köylerine götürüp orada kullan yor.” erakende Günleri 14’te konu an Konda Genel Müdürü Bekir A rd r, tüketicilerin A ve B grubu olarak somut demografisine bak larak ayr ld nda markalar n çok ey kaç rd n belirtiyor. “Türkiye toplumu a rl kl birey temelli de il aile temellidir. Toptanc zihniyetli çözümlerle sonuca ula mak mümkün de il. Toplumun farkl kesimlerine göre ürün yaratmak ve bu farkl l klar bilmek may nlara basmay engeller” sözleriyle reklam dünyas n ailelerin dünyas n anlamaya ça r yor.

P

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.