Kad n Sa l Televizyonu

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

014 Eylül ay nda Bayer, 2 y ll k bir çal man n sonucunda önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Bayer Kad n Sa l TV’yi yay na açt . Kad n Sa l TV kad nlar n tek ve güvenilir adresten uzman doktorlar n canl yay nlar na kat l p diledikleri soruyu sorarak bilimsel bilgiye ula malar n hedefleyen bir platform.

Bayer EMEA Bölgesi Pazarlama Bölüm Ba kan Dr. O uz Mülaz mo lu, 3 ayda 150 binden fazla kad n n ziyaret etti i, canl yay nlara 3 bin 500’den fazla kad n n kat ld siteyi daha ileriye ta maya kararl olduklar n belirtiyor.

Bayer’in Türkiye’deki kad nlar n cinsel sa l k bilinci ve Türk kad n n n internet kullan m al kanl üzerine yapt rm oldu u ara t rma kad nlar n yüzde 44’ünün cinsel sa l k ve korunma yöntemleriyle ilgili, ilk olarak hala aile büyüklerine dan t n gösteriyor. Yüzde 31’i merak ettiklerini arkada lar na soruyor, yüzde 11’i doktorundan bilgi al yor. Yüzde 4’ü ise internet üzerinden do ru bilgiye ula maya çal yor.

2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.