Rekabet sesten veriye yöneliyor

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - FATOŞ KARAHASAN fkarahasan@gmail.com

vea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Deh an Ertürk’ün verdi i bilgiye göre Avea 2014’te mü teri say s n 1,7 milyon art rarak, son 6 y l n en yüksek büyüme oran n yakalad . Toplam mü teri say s n 16,2 milyona ç karan kurulu fatural pazarda yüzde 22, küçülen faturas z pazarda yüzde 10 büyüdü.

Avea’n n toplam servis gelirinde data gelirlerinin pay 3. çeyrekte y ll k dokuz puan art la yüzde 25’e yükseldi. Deh an Ertürk, önümüzdeki dönemde ak ll telefonlar n daha da yayg nla aca n ve data gelirlerinin artaca n vurguluyor.

Deh an Ertürk, büyümenin gerisinde de i en mü teri ihtiyaçlar n anlamak ve h zl cevap vermek oldu una dikkat çekiyor. Avea pazarlama ekibi, SMS, ses ve internet hizmetlerini çe itli teklifler halinde sunarak, farkl gelir, ya ve SES gruplar na eri meyi ba ar yor. Örne in, Kas m 2013’te lanse ettikleri gençlik markas Woops, “Her hafta yeni bir f rsat” söylemiyle 52 haftada 55 kampanya yapt . Bir y lda 3 milyondan fazla gencin tercihi oldu. Avea Prime markas ile özel mü terileri için ayr cal kl bir hizmet paketi sundu. 2014 y l n n ilk yar s nda kendi markal cihaz inTouch3 ve inTouch3 Large’ piyasaya sundu. Onlar ikinci yar da inTouch4 ve Avea Smartband izledi.

A

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.