2015 turizm sezonunu Rusya belirleyecek

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

014 y l nda ülkemize gelen Rus turist say s Alman turist say s n geçmi ve Rusya ilk s raya yerle mi ti. Ancak Rusya’da ya anan ekonomik krizin Ruslar n al m gücünü dü ürmesi, 2015 için rezervasyon almaya ba layan turizmcilerimizi kayg land r yor.

Antalya’da, Akdeniz Turistik Otelciler ve letmeciler Birli i (AKTOB) taraf ndan düzenlenen 4’üncü Uluslararas Turizm Resort Kongresi’nde de Rusya’daki kriz ön plana ç kt . AKTOB Ba kan Yusuf Hac süleyman, 2015’in turizm sektörü için zor bir y l olaca n belirterek, “Bir yanda devalüasyondan dolay Ruslar n al m gücünün dü mesi, öte yandan Ortado u’da petrol fiyatlar ndan kaynaklanan gelirin azalmas nedeniyle iki pazar n da önemli ölçüde etkilenece ini dü ünüyorum” diyor.

2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.