Ticari kartlarda yüzde 50 büyüme

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

BD ve Avrupa’da, kamu kurulu lar nda ve küçükten büyü e her tür irkette, ticari kart kullan m h zla geli iyor. Kurumsal giderlerin ve çal anlar n kurum ad na yapt klar harcamalar n kontrol alt na al nmas n ve kolayl kla takip edilmesini sa layan bu kartlar, para yönetiminde verimlili i art r yor. Visa Europe Türkiye Ülke Müdürü Merve Tezel’den, Visa Europe 2014 verilerini ald m. Avrupa genelinde ticari kartlarda yüzde 14 civar nda bir büyüme gerçekle mi . Türkiye’de 2014 y l Eylül verilerine göre Visa markal ticari kart adedi 3 milyona ula m . Bu rakam, 2013 y l verilerine göre yüzde 14’lük bir büyümeye i aret ediyor. Türkiye’de ayn dönem verilerine göre ticari kartlarla yap lan al veri hacminde ise yüzde 50 oran nda bir büyüme söz konusu. Son bir y la bak ld nda, Türkiye’de toplam Visa kartl harcamalar n yüzde 18’ini ticari kartlar olu turmu .

A

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.