Ak ll ehirler için i birli i

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

eçen ay Türkiye Bili im Vakf Yönetim Kurulu Ba kan Faruk Eczac ba , Turkcell Genel Müdür Yard mc s Burak Sevilengül ve Brookings Institution Ba kan Yard mc s Darrell West, Bilgi Toplumu Enstitüsü’nün planlar hakk nda bilgi verdi. Enstitü, 2015’te ak ll ehirler ve oyun tabanl e itim konular na odaklanacak. Ak ll ehirler çal mas 2 fazl olarak yürütülecek. Önce, Türkiye’de yap lm tüm ak ll ehir uygulamalar ve tan t mlar n n envanteri yap lacak. Türkiye’de ak ll ehir alg s ve pratikleri ara t r l p yay nlanacak. kinci fazda ise ak ll ehirler için strateji doküman olabilecek “master plan” modellemesi yap lacak.

G

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.