“2015’TE BİR ZİNCİRİ DAHA ALIYOR UZ”

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARA ŞTIRMA - BE END K HACI DURAN

dünyas n n beklentilerini ve ajandalar n ortaya koymaya çal t k.

Anketin sonuçlar ndan ç kan en önemli mesaj, Türk i dünyas n n büyüme ve yat r m i tah n n tüm risklere kar n devam etmesiydi. Buna göre CEO’lar n yüzde 43,5’i 2015’te i lerin “iyi” olaca n dü ünüyor. Yüzde 2,5’i ise iyinin de ötesinde i lerin “çok iyi” olaca na inan yor.

CEO’lar n yakla k 3’te 1’i ise i lerin de i meyece i görü ünde. Öte yandan geçen y ldan bu y la olas bir kriz konusunda endi elilerin oran artm durumda. Geçen y l bu oran yüzde 70,9 iken 2015’te yüzde 85,2’ye yükseldi. 2014’te Irak, Suriye ve Rusya’da önemli kay plar ya ayan i dünyas toparlanman n ABD, AB ülkeleri ve Afrika’n n artan talebiyle gerçekle ece ini dü ünüyor.

TEMK NL OLACAKLAR

2015 y l nda i dünyas n temkinli olmaya zorlayan pek çok durum var. CEO Club üyesi CEO’lar n yakla k 3’te 1’i yat r m konusunda temkinli olacaklar n söylüyor. CEO’lar n yüzde 21,1’i istihdam, yüzde 14,6’s ise büyüme konusunda temkinli olacaklar n ifade ediyor. Sat n alma, yeni sektörlere ve yeni pazarlara girme gibi konular da CEO’lar n temkinli yakla t klar di er önemli ba l klar.

BCG Türkiye Genel Müdürü Burak Tansan, i dünyas n n 2015’te temkinli olacaklar konular öyle anlat yor: “Ekonomik büyümedeki yava lama sonras nda irketler, maliyetler konusunda daha temkinli olmalar gereken bir döneme girdi. 2015 y l nda hem dünyada hem ülkemizde çok büyük bir toparlanma öngörülmedi i için irketler önümüzdeki

/ BE END K CRA KURULU BA KANI

PERAKENDEDE FIRSATLAR

Perakende, 2015 y l n n önde gelen sektörlerinden biri olacak. Sektörde oyunun kurallar nda bir miktar de i im olaca n dü ünüyorum. Birkaç y l içinde sektörümüzde tüm ta lar n yerine oturaca n dü ünüyorum. Bu ta lar yerine otururken de birçok f rsat ortaya ç kacak. Özellikle yerel zincirlerin dinamik yap lar nedeniyle sa lad klar avantaj ve hareket kabiliyetinin iyi kullan lmas gerekti i dü üncesindeyim.

HEDEF 2020’DE L DERL K

2014 y l nda yapm oldu umuz sat n almaya bir yenisini daha ekleme plan m z var. Hatta u an bir zincirle görü me halindeyiz. Olumlu görü melerimizin devam etmesi durumunda, 2015 y l n n ilk yar s nda sat n almay gerçekle tirece iz. Be endik ve Real taraf nda yeni lokasyon ar yoruz. Her y l oldu u gibi, 2015 y l için de yüzde 50 büyüme hedefimiz bulunuyor. 2020 y l nda ise sektör liderli ini hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.