HİSSE SATABİLİRİZ” 2015’TE “

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARA ŞTIRMA - A KARAK CEM

y l da maliyetler konusunda temkinli olmaya devam edecek.”

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ise yeni y lda yeni co rafyalara yat r m konusunda temkinli olacaklar n belirtiyor. “Tabii ki daralma gösteren ekonomilerde yak n gelecekte daha iyi performans gösterece ine inand m z alanlardaki f rsatlar takip etmeye devam edece iz” diyen Saka, yat r m konusunda k sa vadelerle geli meleri de erlendirip karar alacaklar n ifade ediyor.

Deloitte CEO’su Hüseyin Gürer ise Türkiye’de özel yat r mlarda uzun süredir var olan durgunlu a dikkat çekiyor. Gürer, “Bu zaten irketlerin temkinli davranmaya ba lad n gösteriyor. Gerek global ortam gerekse Türkiye’ye özgü etkenler gelecek döneme dair öngörülerde bulunmay zorla t r yor” diye devam ediyor. Böylesi dönemlerde irketlerin ister istemez her ba l kta temkinli durmay tercih ettiklerini söyleyen Gürer, “Kur riski ve AB ve Rusya ekonomisindeki

YÜZDE 11 BÜYÜDÜK

LER BA KANI HOLD NG MAL /YILDIZ

2014 y l nda verimlili i art rmaya yönelik çal malar m z ve sat n alma ve ortakl klar n sa lad ivmeyle yüzde 11’lik bir büyüme elde ettik. United Biscuits sat n al m dünyam z daha da geni letti. Oyun saham z büyüdü, ana i imiz olan bisküvi ve at t rmal k pazar ndaki konumumuzu daha da sa lamla t rd k.

S NERJ VE ODAKLANMA

2015 y l nda, United Biscuits ile birlikte sinerji ve odaklanma en önemli gündem maddemiz olacak. Sat n alma ile pastam za eklenen üretim kapasiteleri, yeni pazarlar, iki irketin da t m kanallar ve yeni ürünlerle mevcut i lerimizi büyütmeye devam edece iz. 2019 y l nda da sat lar m z n yar s n yurtd ndan elde eden global bir irket olma stratejisiyle hareket ediyoruz.

PLANLAR YEN DEN

SÜRDÜRÜLEB L RL K LK SIRADA

2014 ajandalar nda ilk s radaki verimlilik 2015’te yerini sürdürülebilirli e b rakt . CEO’lar n yüzde 29,6’s 2015 ajandalar n n ilk s ras nda sürdürülebilirli in oldu unu söylüyor. Verimlilik yeni y lda da önemini koruyor. CEO’lar n yüzde 18,4’ü en önemli gündem maddelerinin verimlilik, yüzde 15,2’si ise kârl l k oldu unu ifade ediyor. Ajandas n n en önemli

maddesi

United Biscuits sat n almas sonras nda 2015 planlar m z yeniden ele al yoruz. imdiye kadar hep sat n alma ve adaptasyonla ilerledik. UB sat n al m , güçlü ve birbirini tamamlayan iki irketin sinerjisini de ortaya ç kard . Dünya bisküvi liginde üçüncülü ümüzün yan s ra 4 milyar insan n ya ad çok geni bir co rafyaya da hizmet etme ans na sahip olduk.

RUSYA’YA VE FED’E D KKAT

2015 y l nda odaklanma ad na baz irketlerimizdeki hisselerimizi satma yoluna gidebiliriz. Bu y l Dosu Maya ve marinalar n sat için ad m att k ve yol da ald k. 2015’te Rusya’n n içinde bulundu u ekonomik durum ve FED’in faizler konusundaki tutumunun yak ndan takip edilmesi gerekti ini dü ünüyoruz. geli meler nedeniyle buralarla ticarete dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.