RİN OPERATÖRLE MOBİL AJANDASINDA YATIRIM VAR

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARA ŞTIRMA - ÜT ANÖ GÖKH ERKAN AKDEM R

senaryo olarak görüyor. Yurtd ve yak n bölgede siyasi istikrars zl k endi e seviyesini yükselten 3’üncü korkutan senaryo.

Özye in Üniversitesi letme Fakültesi ktisat Bölüm Ba kan ve Uluslararas letmecilik ve Ticaret Bölümü Ba kan Prof. Dr. Ümit Özlale, en büyük riskin bankac l k d kesimin döviz borcu oldu unu dü ünüyor. Özlale, “GSYH’nin yakla k dörtte birine ula an brüt d finansman ihtiyac ekonomideki en belirgin k r lganl k. Bu aç dan döviz kuruna gelecek her ok önceki y llara oranla daha fazla olumsuz etki yapar diyor.

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ise kendisini kayg land ran kötü senaryoyu öyle anlat yor: “Türkiye kredi derecelendirme notunun a a ya çekilmesi olas l k sa vadeli finansman kaynaklar nda dönemsel bir daralmaya yol açabilir. Böyle bir olas l ve 2014 y l nda kurlarda gördü ümüz derin dalgalanmay 2015 y l nda da yak ndan takip edece iz. Yak n co rafyadaki siyasi risk de i imleri de izleme ekran m zda olacak.”

Koç Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Caner Bak r, 2015’te bir ekonomik kriz ç karsa bunun faturas n n daha önceki tüm krizlerden çok daha a r olaca n dü ünüyor. Bak r, “Hane halk

CEO’SU NE TÜRK YE VODAFO /

Kas m 2013’te ilan etti imiz “Dijital Dönü üm Hareketi”nin birinci y l n ba ar yla tamamlad k. ki y lda 2 milyar TL'nin üzerinde yat r m yapaca m z duyurduk. “Dijital Dönü üm Hareketi”mizin 1’inci y ldönümünde taahhütlerimizi yerine getirdik. lk y lda 1 milyar TL'nin üzerinde yat r m yapt k. 2014’te 21 milyon abone say s n a t k. Yat r mlar m z 3G lisans bedeli dahil 5,5 y lda 5 milyar TL’nin üzerine ç kt . 2015’te de yat r mlar m za devam edece iz. Önümüzdeki dönemde dijitalle me alan nda önemli yeni yat r mlara imza ataca z. borçlulu unda son 12 y lda muazzam art ya and . Bu nedenle bir kriz ç karsa bu Türkiye’nin geçmi krizlerinden farkl olarak özel sektör veya kamu sektörüyle s n rl kalmayacak. Hane halk n da kapsayacak” diyerek endi elerini dile getiriyor.

GELENEKSEL PAZARLARA DÖNÜ

2014’te ihracatta Irak, Rusya ve Suriye’de önemli kay plar ya ayan i dünyas 2015’te ABD ve AB ülkelerinden umutlu. CEO’lar n yüzde 28,4’ü ihracatta Irak’ta, yüzde 20,7’si Suriye’de, yüzde 17,2’si ise Rusya’da büyük s k nt ya ad klar n belirtiyor. Geçti imiz günlerde Türkiye hracatç lar Meclisi de 2014’ün ilk 10 ayl k döneminde ihracatç lar n Irak pazar nda 800 milyon dolar kaybetti ini aç klam t .

Öte yandan Türkiye’nin, ekonomik kriz ve rubledeki de er kayb yüzünden s k nt l bir dönemden geçen Rusya’ya ihracat nda ya anan kay p, 11 ayda 1 milyar dolara yakla t . Rusya’ya ihracat, 2013’ün ilk 11 ayl k döneminde 6 milyar 501 milyon 66 bin dolar görmü tü. Bu miktar, 2014’ün ayn aylar nda yüzde 14,10 dü ü le 5 milyar 584 milyon 404 bin dolara geriledi. CEO’lar bu kay plar 2015’te telafi etmeye kararl .

Ankete kat lan CEO’lar n Mobil haberle me sektörü, teknolojik geli melerin ve yeniliklerin süreklili inin oldu u bir pazar. Bu nedenle sektörde yat r mlar n devaml l n n sa lanmas büyük bir önem ta yor. Bu konular n ba nda geni bant teknolojileri geliyor. Bu nedenle ülkemiz için do ru mobil geni bant politikalar n n belirlenmesi çok önemli. 4G için de do ru zamanlaman n ve do ru geni bant politikalar n n belirlenmesi ve uygulanmas LTE’ye geçi aç s ndan önem ta yor.

/ AVEA CEO

’SU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.