“GÜNEYDOĞU ASYA’DA HIZLI BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - TURGAY DURAK

BÜYÜK DE M

Asl nda son 12 y lda Türkiye’nin en büyük fabrikatörlerinde büyük de i im ya and . Birçok büyük holding, fabrikalar n üretim maliyetlerinden dolay kapat rken bu holdinglerin yerini yeni gruplar ald . Öyle ki Capital’in 2003 ve 2007 y llar nda yapt Türkiye’nin En Büyük Fabrikatörleri ara t rmas nda yer alan isimlerin yar s ndan fazlas bugün listede yok. Baz holdinglerin fabrika say s nda ise büyük dü ü söz konusu.

Özellikle eskiye göre en büyük de i im, listenin ilk s ras nda yer alan patronlarda ya and .

2003 ve 2007 y llar nda 60’ n üzerinde fabrikayla Koç Holding’in yönetim kurulu ba kan Mustafa Koç Türkiye’nin en fazla fabrikaya sahip patronuyken bu-

/ KOÇ HOLD NG CEO’SU

gün Koç’un yerini Ülker Ailesi ald .

Koç Holding fabrika say s n kademeli olarak azaltarak 2003’te 66, 2007’de 61 olan fabrikas say s n 46’ya kadar dü ürdü. Son 12 y lda Koç Toplulu u’nun fabrika say s yüzde 30 azald .

2003’te ve 2007’de Türkiye’nin en fazla fabrikaya sahip gruplar aras nda ikinci s rada yer alan Kale Grubu’nda da üretim tesislerinin say s önemli oranda azald . Bir dönemin en büyük ikinci fabrikatörü olan Bodur Ailesi’nin bugün sadece 17 fabrikas mevcut. Son 7 y lda Kale Grubu’nun fabrika say s yüzde 70 azald .

LK SIRADAK LER

Türkiye’nin en fazla fabrikaya sahip patronu Murat Ülker, asl nda fabrika say s n kademeli olarak art rd . Murat Ülker, Y ld z Holding’in fabrika say s n 2007’de 42’ye, 2012’de 54’e, 2015 itibar yla da 72’ye ç karmay ba ard . Ülker’in yurtiçinde 47, yurtd nda ise 25 fabrikas bulunuyor. Son 12 y lda fabrika say s n 5 kat na ç karan Murat Ülker’in 2003’te sadece 14 fabrikas bulunuyordu.

Y ld z Holding Ba kan Yard mc s Ali Ülker, Y ld z Holding’in son 3 y lda fabrika say s ndaki ciddi art n son dönemde yapt büyük sat n almalardan kaynakland n söylüyor. Ülker, “United Biscuits’in sat n al nmas ndan sonra Y ld z Holding’in ngiltere’deki fabrika

ÖMER YÜNGÜL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.