“FABRİKA SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - HUR T ZORLU

6’SI YURTDI INDA

Koç Toplulu u olarak Türkiye’de ve yurtd nda 46 fabrikam z bulunuyor. Bunlar n 40’ yurtiçinde, 6’s ise yurtd nda yer al yor. Fabrikalar m z kapasiteleri ve üretim kaliteleriyle Türkiye’nin ve Türk i çili inin ad n dünyada gururla duyurmaya devam ediyor.

ÜRET M N YÜZDE 47’S

Otomotivde Tofa , Ford Otosan, Otokar ve Türk Traktör’le Türkiye’nin toplam motorlu ta t üretiminin yüzde 47’sini gerçekle tiriyoruz. Arçelik ise Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’da yapt üretimle 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yap yor.

AVRUPA’DA 2’NC

Önümüzdeki dönemde Koç Toplulu u olarak Arçelik’le Tayland’da yeni bir fabrika kurmay planl yoruz. Böylece Avrupa’n n 2’nci büyük beyaz e ya markas olan Beko’nun Asya’daki faaliyetlerine h z verece iz.

TAYLAND’A YEN FABR KA

Tayland’daki yeni fabrika yat r m m zla Beko’nun Güneydo u Asya ülkelerindeki sat ve pazarlama faaliyetlerini art rmas n hedefliyoruz. Yeni aç lacak fabrikada buzdolab ve klima sistemleri üretimi yap lacak.

PAK STAN PROJES

/ ANADOLU GRUBU CRA BA KAN YARDIMCISI

YURTDI I YURT Ç N GEÇT

Atlantik’ten Pasifik’e kadar 10 farkl sektörde toplam 61 üretim tesisimiz bulunuyor. 29’u yurtiçinde, 32’si ise yurtd nda faaliyet gösteren fabrikalar m zda a rl kl olarak me rubat üretimi yap yoruz. Bu y l içinde aç lacak yeni fabrikalar m z da yine bu alanda olacak.

2015’TE AÇILACAK FABR KALAR

Grubumuz bünyesindeki Coca-Cola çecek önümüzdeki y l Kazakistan’da Astana, Tacikistan’da Du anbe’de, Pakistan’da Multan kentlerinde birer fabrika açacak. Ayr ca Pakistan’da Multan fabrikas n n yan s ra iki ayr kentte daha 3 y l içinde 2 yeni fabrika açmay hedefliyoruz.

Pakistan’a 3 yeni fabrika için 300 milyon dolar yat r m yapaca z. Me rubat d nda önümüzdeki y l Adel’in yeni fabrikas n n aç l n gerçekle tirece iz. K rtasiye sektörünün lider üreticisi olarak yeni tesisimiz sektördeki gücümüze güç katacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.