“BRİSA İÇİN YENİ FABRİKA KURUYORUZ”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - ZAFER KURTUL

ve yurtd nda geni lemeye ve yeni fabrikalar bünyemize katmaya devam edece iz” diye konu uyor.

DÜ Ü E GEÇENLER

Son 12 y lda fabrika say s n h zla art ranlar oldu u gibi kademeli olarak dü üren ya da birbirine entegre ederek bugün daha az fabrikayla üretim yapan gruplar da oldu.

Son 12 y la bak ld nda fabrika say s n en h zl azaltan büyük gruplar hiç ku kusuz Koç Holding ile Kale Grubu oldu. 12 y l önce 58 fabrikas olan Kale Grubu’nun fabrika say s bugün 17’ye kadar dü tü. Fabrika say s ndaki azalma büyük ölçüde daha büyük entegre tesislerin kurulmas ndan ya da irket sat lar ndan kaynakland . Kale Grubu’nun daha önce Kaleseramik ve Kalefrit markalar için üretim yapan irili ufakl 50’ye yak n fabrikas bulunuyordu. Kale Grubu’nun patronu Zeynep Bodur, bu y l üretim tesislerini Kaleseramik ve Kalefrit markalar alt nda entegre etti. Kale Grubu’nun yeni fabrika yat r mlar ise zmir, Mardin, Erzurum ve talya’da gerçekle ti. stanbul ve Çan’da bulunan mevcut tesislere ise önemli ek yat - r mlar yap ld .

Sanko Holding’in de 2012 y l nda 37 olan fabrika say s 23’e kadar dü tü. Sanko Holding özellikle tekstil sektöründe üretim tesisi say s n önemli oranda azaltt ve a rl enerji yat r mlar na verdi.

L STEDEN ÇIKANLAR

Geçti imiz y llarda Türkiye’nin En Büyük Fabrikatörleri listesinde yer alan pek çok irket yeni listede yer bulamad . 12 y l önce Ayaza a, Tuzla, M s r ve Ukrayna’da 4 fabrikas olan Evyap’ n da fabrika say s zaman içinde azald . Evyap önce Ukrayna’daki fabrikas n kapatt . Daha sonra Malezya’da yeni fabrika açt . Önümüzdeki dönemde Evyap Ayaza a’daki fabrikas n kapat p Tuzla’daki fabrikas yla birle tirecek. Bu nedenle yine Evyap’ n fabrika say s 4’ten 3’e inmi olacak.

Son dönemde fabrika say s n önemli ölçüde azal- tan gruplardan biri de Kale Endüstri Holding oldu. 2003’te 7, 2007’de ise 8 fabrikas olan Kale Endüstri Holding’in son 10 y lda fabrika say s 2’ye kadar dü - tü. Zaman içinde fabrikalar n konsolide ederek daha büyük üretim tesisi kuran Kale Endüstri Holding’in genel müdürü Hakan Önce, “Hem sanayi bölgesinde ithalat ve ihracat yapan fabrikalarla bir arada bulunmak hem de var olan arazimizi de erlendirebilmek amac yla Çerkezköy’de 380 dönüm arazi üzerinde modern entegre kilit üretim tesisimizi yap yoruz” diyor.

Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden Denizlili Deba Holding’in patronu Esad Sivri, 2003’te 14 fabrikas yla Türkiye’nin en büyük üreticileri aras ndayd . Sivri, 2009’da iflas etti. Sivri gibi bir dönemin en büyük üreticileri aras nda yer alan ahinler Holding ile Kombassan’da art k büyükler listesinde yer alm yor. Çok de il bundan 8 y l önce Kombassan, 31 fabrikas yla Türkiye’nin en önemli üreticilerinden biriydi.

YURTDI INDA BÜYÜYENLER

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplar n n yurtd ndaki üretim noktalar n n say s da h zla art yor. Yurtd nda 5 ve daha fazla ülkede fabrikas bulunan 11 Türk grubu bulunuyor. Bunlar n 20’den fazla ülkede

/ SABANCI HOLD NG CEO’SU

KAPAS TE ARTACAK

Toplulu umuzun 7’si yurtd nda olmak üzere toplam 50 tane üretim tesisi bulunuyor. Kordsa Global Endonezya’da ikinci tesisini açt . Brisa ise ileride do acak artan lastik talebini kar lamak amac yla y ll k 10 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan zmit’teki üretim tesislerine ek olarak yeni fabrika yat r m yap yor.

YEN FABR KA AKSARAY’A

Brisa’n n yakla k 300 milyon dolar yat r mla hayata geçecek 2’nci fabrikas Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde olacak. Y ll k üretim kapasitesinin 4,2 milyon adet olmas planlanan Aksaray fabrikas nda, binek ve hafif ticari araç lasti i üretecek olan Brisa, üretime 2018 y l itibar yla ba lamay planl yor. n aat devam etmekte olan 5 yeni projemizin toplam yat r m tutar ysa yakla k 1,8 milyar Euro’yu buluyor.

ZEYNEP BODUR

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.