“DÜNYADA İLK 3’E GİRMEYİ İSTİYORUZ”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - AHMET KIRMAN

AHMET DÖRDÜNCÜ

/ ECAM YÖNET M KURULU BA KAN VEK L VE GENEL MÜDÜRÜ

“KAPAS TEY ARTIRACA IZ”

3,1 milyar dolar a an ciromuzla 13 farkl ülkede üretim yap yoruz. 2020 vizyonumuz do rultusunda dünyan n en büyük üç üreticisinden biri olma yolunda ilerliyoruz.

YURTDI I BÜYÜYOR

Küresel bir irket olman n do al bir sonucu olarak yurtd operasyonlar m z h zla büyüyor. Dünyada bugünkü konumumuza göre daha fazla yerde, daha fazla üretim ve sat hacmiyle var olmay planl yoruz. Halen var oldu umuz co rafyalarda kapasitemizi art raca z.

B R YILDA 4 YEN FABR KA

Sadece bu y l içinde biri Türkiye’de, üçü yurtd nda olmak üzere toplam dört yeni fabrikam z faaliyete geçirdik. Bugün üretim kapasitesi aç s ndan yüzde 40’lar seviyesinde olan yurtd ndaki üretim faaliyetlerimizin a rl n 2020 y l nda yüzde 70-75’lere ç karmay planl yoruz.

HEDEF BÖLGELER

Üretim faaliyetlerimizi daha geni co rafyalara ta yaca z. Bu çerçevede Asya, Amerika, Afrika ve Do u Avrupa’da yat r m f rsatlar n de erlendirmek için çal yoruz. Yeni pazarlara girmenin, sat n almalar n ve yeni yat r mlar n yan s ra rekabet gücümüzü üst düzeyde tutmak amac yla Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz.

YEN DÖNEM

Türkiye’nin en fazla fabrika say s na sahip kurumlar ndan biri de Çaykur. Toplam 50 fabrikas olan Çaykur, siyah, ye il, beyaz ve organik çay üretimi yap yor. Çaykur Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürü mdat Sütlüo lu, önümüzdeki dönemde meyve ve bitki çaylar n n üretimine ba layacaklar n söylüyor. Sütlüo lu, “Rize yidere’de son teknoloji ürünü ekipmanlarla donat lm , modern bir paketleme fabrikas kuraca z. Güne enerjisinden maksimum düzeyde yararlan p deniz suyunun s fark ndan enerji sa layacak olan bu fabrikada bir de turistik ziyaret merkezi olacak” diyor.

23 üretim tesisiyle Türkiye’nin önde gelen fabrikatörleri aras nda yer alan Sanko Holding’in sahibi Konuko lu Ailesi yeni üretim tesisi yat r mlar n enerji alan nda yapmay planl yor.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Ba kan Zeki Konuko lu, toplam 23 üretim tesislerinin oldu unu, önümüzdeki dönemde ise enerji sektöründe yapacaklar yeni üretim tesisi yat r mlar yla bu say y 28’e ç karacaklar n söylüyor. Sanko Holding, önümüzdeki dönemde yapmay planlad 5 yeni üretim tesisi için 2 milyar dolara yak n yat r m planl - yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.