Orta s n f nas l f rsatlar yaratacak?

Capital (Turkey) - - YENI TRENDLER -

1 2 3 4 5 6 7 8

mega trendleri detaylar yla ortaya koyuyor. Bu trendlerin global ekonomiyi nas l de i tirece ini resmederken i dünyas n ve hükümetleri de bu de i imin do uraca f rsatlar ve riskler konusunda uyar yor.

Oxford Üniversitesi profesörlerinden Ian Goldin, “Gelecek F rsatlar , Gelecek oklar ” raporunu, dünyadaki kritik de i imi ve bu de i imden geli mekte olan ülkelerle birlikte Türkiye’nin nas l etkilenece ini öyle anlatt :

“Gelecek F rsatlar , Gelecek oklar ” ad n ta yan raporunuzda, gelece e yön verecek global mega trendleri ortaya koyuyorsunuz. Öncelikle bu mega trendler neler? Bu trendlerin i dünyas n ve global ekonomiyi nas l etkileyece ini dü ünüyorsunuz?

Dünyam z, bu yüzy lda insanl k tarihinin ya ad herhangi bir de i imden çok daha büyük oranda de i ecek. Bu süreçte, “Gelecek F rsatlar , Gelecek oklar ” çal mas nda ele ald m z gelece e yön verecek birçok mega trend var. Bu trendler demografileri, teknolojik de i imi, ekonomik büyümeyi, politikada de i en güç dengelerini, globalizasyondan kaynaklanan sistemik riskleri içeriyor. Bu trendler, temelde hem global ekonomiyi hem H zla büyüyen orta s n f dünyada birçok yeni f rsat vadediyor. Bu, ihtiyaçlara dayal tüketimden tercihlere dayal tüketime geçilece i anlam na geliyor. ehirle me odakl ekonomide ürün ve hizmetlere yönelik yeni bir talep olu acak. Yeni tüketiciye altyap hizmeti sa lamak yat r mc lar için geni bir f rsatlar penceresi açacak. Artan nüfus ve gelir, hizmet, yeme içme, turizm ve perakendeyi büyütecek. Harcanacak geliri artan bireyler, kendilerini tatmin edecek ürünlere yönelecek. Markal lüks ürün ve hizmetler, orta s n f tüketiciyle önemli bir büyüme ya ayacak. Ortalama ya am beklentisinin artmas yla sa l k sektörü de büyüyecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.